S'ha aprovat el text refós de la “Ley de Empleo” de l’Estat Espanyol

En el BOE Núm.255 del 24 d'octubre de 2015 ha sortit publicat el Text Refós de la “Ley de Empleo”. Aquest text ha estat aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d´octubre, que integra degudament regularitzades, aclarides i harmonitzades, les lleis que han modificat  des de l’any 2003 la “Ley 56/2003, de 16 de desembre, de Empleo”

Més informació al portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11431.pdf

1
Etiquetes:
normativa