S'ha aprovat un nou text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

En el BOE Núm.255 del 24 d'octubre de 2015 ha sortit publicat el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors que ha estat aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d´octubre.

Cal tenir en compte que amb aquest RDL es substitueix l'anterior text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors que va ser aprovat fa 10 anys  mitjançant el RDL 1/1995, de 24 de març. Es palès que aquesta llei ha sofert moltes modificacions des d’aleshores.

El text refós que ara es publica el que fa és recollir en un text únic la normativa vigent, integrant, aclarint i harmonitzant, les modificacions fetes per llei al text aprovat l'any 1995.

Més informació al portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430.pdf

1
Etiquetes:
normativa
1
Categories:
Actualitat jurídica