El Govern Espanyol aprova la llei que regula el règim jurídic del voluntariat que actua dins del seu àmbit competencial

En la línia iniciada pel Govern Espanyol amb l’aprovació, entre d’altres, de la “Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social” s’ha aprovat  la “Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado” publicada al  BOE Núm.247, de 15 d’octubre de 2015, amb un àmbit d’aplicació reduït, ja que només afecta:

  • (art. 2) “ a los voluntarios, destinatarios y entidades de voluntariado que participen, se beneficien o lleven a cabo programas de voluntariado de ámbito estatal o supraautonómico, ya se desarrollen dentro o fuera de España.
  • También será de aplicación respecto de aquellos programas en los que el Estado tenga reconocida constitucionalmente su competencia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en materia de voluntariado por sus Estatutos de Autonomía así como también en su legislación específica.
  • 2. Los programas de voluntariado a los que se aplica esta Ley serán los desarrollados en aquellos ámbitos en los que el Estado tenga reconocida constitucionalmente su intervención, ya se lleven a cabo dentro o fuera del territorio español. Asimismo, se aplicará a aquellos cuya ejecución exceda del territorio de una comunidad autónoma.”

Això no obstant, la llei regula :

1: El paper de les entitats locals ( art. 19) com Administracions que han de promoure el voluntariat  (dins dels àmbits establerts a l’art.6: “ como instrumento para ampliar el conocimiento de la población respecto a los recursos comunitarios y para vincular a la ciudadanía con su contexto social, económico y cultural más próximo”

2. El reconeixement de les competències adquirides pel voluntariat(art.24), les quals s’hauran de dur a terme de conformitat  amb la normativa general de reconeixement de les competències adquirides per experiència laboral o per vies no formals de formació.

Més informació al portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11072.pdf

D'altra banda, cal tenir en compte que Catalunya ja va aprovar la llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme (publicada en el DOGC Núm. 6930 - 7.8.2015) on es regula el model català del voluntariat,  i es preveu el seu foment, divulgació, i protecció així com la prestació de suport perquè pugui actuar com a agent de transformació social.

La llei catalana regula d'una forma més àmplia el paper que han de desenvolupar les Administracions Locals. I a diferència de la llei de l'Estat Espanyol considera com activitats d’interès general, entre d’altres: art.5  d) L’associacionisme educatiu.

Trobareu més informació sobre aquesta normativa als documents arxivats al grup d'actualitat jurídica de la nostra comunitat virtual.

1
Etiquetes:
normativa