S'han publicat al BOE la nova Llei de Procediment Administratiu i la que regirà el Sector Públic

El BOE de 2 d'octubre de 2015 acaba de publicar la reforma de la"Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas" que durant més de 20 anys ha regit el procediment administratiu.

La reforma s'articula en dos eixos fonamentals:

PRIMER EIX: Les relacions «AD EXTRA», és a dir amb tercers, que es regula en una llei: la "Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas"

L'objecte de la nova llei segons el seu art. 1 és:

"regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria"

Destaquen modificacions  com les següents:

  • La incorporació de les noves tecnologies a les relacions administratives. A aquest respecte la "Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos" va establir ja el dret de la ciutadania a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, i l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans necessaris per fer-ho possible.
  • L'establiment en una llei  de les bases per desenvolupar la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària de les Administracions Públiques.

La llei atorga el termini màxim d'un any a partir de la seva entrada en vigència, perquè s'adeqüin les normes reguladores estatals, autonòmiques i locals que siguin incompatibles amb la nova regulació.   

Ara bé, la seva entrada en vigència  s'aplaça  en termes generals al 2 d'octubre de 2016. Si bé:

" Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley"

SEGON EIX: les relacions «AD INTRA E INTER», és a dir dins de la pròpia Admnistració.

Aquest eix es regula en una altra llei: la "Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público" publicada en el mateix BOE i que intenta sistematitzar, endreçar i ordenar tota la normativa que ha anat sortint des del 1992 en aquest àmbit.

Aquesta llei regula doncs, tant la legislació bàsica sobre règim jurídic administratiu, aplicable a totes les Administracions Públiques; com el règim jurídic específic de l'Administració General de l'Estat Espanyol, on s'inclou l'Administració institucional i la perifèrica.

També conté la regulació de les relacions internes entre Administracions, establint els principis generals d'actuació i  les técniques de relació entre els diferents subjectes públics. Així per exemple,  desenvolupa un règim complert dels convenis fixant: el seu contingut, mínim, classes, durada i extinció i assegurant el seu control pel Tribunal de Comptes.

D'altra banda,i com ja acostuma a ser "habitual"  s'aprofita l'aprovació d'aquesta llei per introduir en les seves disposicions addicionals modificacions legislatives d'altres lleis. Entre aquestes sobresurt una nova reforma del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre. Aquesta modificació entrarà en vigència als 20 dies de la seva publicació en el BOE que va tenir lloc el 2 d'octubre de 2015.

Comentar finalment que aquesta normativa retarda en termes generals ( excepte per casos especials com l'anteriorment comentat) la seva entrada en vigència al 2 d'octubre de 2016. 

Més informació al portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/

1
Etiquetes:
normativa