La Generalitat publicita el Programa «Erasmus+», d’educació, formació, joventut i esport de la Unió Europea així com la Guia per participar en la convocatòria 2015

L’ORDRE ENS/302/2015, de 16 de setembre,  ha estat publicada al DOGC Núm. 6967 d’1.10.2015.

Dóna publicitat del programa Erasmus+  així com de la convocatòria corresponent a l'any 2015. I s’encabeix dins del paquet de mesures de suport a la internacionalització, l’emprenedoria, la competitivitat i l’èxit escolar dels centres educatius de Catalunya

L’Ordre es pot obtenir al portal DOGC:  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6967/1447702.pdf

Sens perjudici de les previsions d’aquesta Ordre, la informació detallada del Programa es pot obtenir a l’adreça:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:ES:PDF

Aquesta  Ordre,  a més a més de donar publicitat al programa Erasmus+, publicita la Guia d’ aquest programa que forma part de la convocatòria de propostes pel 2015, i que especifica:

  • les accions elegibles dins de les que són competència del Departament d'Ensenyament
  • les condicions detallades de la convocatòria,
  • les prioritats,
  • així com les condicions de participació,
  • i el finançament.

La Guia es pot trobar a:

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dc2a6044-5c71-4638-bf52- 7111c259d4e9/guiaerasmus%252b%28en%29.pdf

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm http://www.sepie.es/convocatoria/2015/2015-convocatoria.html#contenido

I la convocatòria de Propostes 2015 es pot obtenir a l’adreça:

http://www.xtec.cat/web/projectes/projecteinternacionalerasmus/normativacalendari

1
Etiquetes:
normativa