La Generalitat aprova el procediment per demanar els informes preceptius necessaris per dur a terme una competència local de caràcter no propi o delegat després de l’entrada en vigència de la LRSAL

El DECRET 208/2015, de 22 de setembre, publicat al DOGC núm. 6963 el  25.9.2015, regula el procediment per obtenir els informes previstos en l'apartat 4 de l'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons el qual:

“els ens locals només poden exercir competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, d’acord amb els requeriments de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i, alhora, no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra Administració pública.

Així mateix, per poder exercir una nova competència no inclosa en l’article 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, són necessaris i vinculants l’informe previ de l’Administració competent per raó de la matèria, en el qual s’assenyali la inexistència de duplicitats, i l’informe previ de l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de la nova competència.”

El decret regula el contingut de la sol·licitud i el procediment per obtenir els informes, què  són preceptius i vinculants. D’altra banda:

1: Defineix quan es produeix una execució simultània del mateix servei públic o existeix una  duplicitat 

2: Conceptualitza quan la ”sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda de l’ens local resta garantida

3 Desenvolupa la LRSAL quan estableix que:  els ens locals poden continuar prestant els serveis públics o desenvolupant les activitats que exercien, a l’entrada en vigor de la LRSAL , com a competència distinta de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, sempre que, amb la valoració dels ens locals, compleixin les condicions següents:

  1. que no incorrin en supòsits d’execució simultània del mateix servei públic;
  2. que quedi garantida la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda de l’ens local.

En aquest supòsit els ens locals han de sol·licitar al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, l’emissió dels informes sobre la inexistència de duplicitats o d’execució simultània del mateix servei públic i sobre la sostenibilitat financera.

Respecte a aquest últim punt, i com a opinió  estrictament personal, la Generalitat ha pogut excedir-se del mandat legal establert per la pròpia LRSAL  que no requereix expressament aquests informes per les competències local exercides abans de la seva entrada en vigència. I no es poden registringir drets per la via reglamentària sense habilitació legal per fer-ho.

Més informació al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6963/1445792.pdf

1
Etiquetes:
normativa
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica