La Generalitat aprova un Pla experimental per a la implantació del 1er cicle d’Educació Infantil en escoles rurals

L’Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, publicada en el DOGC Núm. 6951 de 7.9.2015 estableix el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

A partir del curs 2015-2016 el Pla experimental s’aplica a escoles rurals dels àmbits dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida i a les Terres de l’Ebre, i serà ampliable a altres Serveis Territorials que en manifestin la necessitat.

Aquest Pla comporta l’agrupació dels infants d’1-3 anys en un sol grup.

A qui afecta:  Als ajuntaments dels municipis amb una població que no superi els 3.000 habitants  amb necessitats d’escolarització d’infants d’1-3 anys detectades.

Sol·licitud: poden demanar l’aplicació del Pla als Serveis Territorials corresponents. Cal que els ajuntaments manifestin el seu compromís de col·laboració per a la implantació del primer cicle d’educació infantil en l’escola rural del seu municipi o d’algun dels seus nuclis de població.

Despeses: Cada ajuntament ha de col·laborar amb l’adequació dels espais i instal·lacions del centre que sigui necessària i amb l’aportació econòmica per fer front a la despesa que comporti la contractació del personal educador.

Més informació en el portal DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6951/1442646.pdf