La llei catalana 16/2015,de 21 de juliol, empara la possibilitat de suspendre temporalment els serveis educatius locals per insuficiència de recursos a nivell fiscal

S’ha aprovat la llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC Núm. 6920 - 24.7.2015)

Segons la seva exposició de motius, l’objectiu cercat per aquesta llei és establir una sèrie de criteris amb la voluntat de clarificar i simplificar les obligacions que la normativa vigent imposa a les administracions públiques de Catalunya i, consegüentment, als ciutadans i a les empreses. Conseqüentment, introdueix un seguit de modificacions a la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, que afecten entre d'altres:
 

  • Les cartes de serveis ( art.23.3):“Les administracions públiques de Catalunya han de tenir cartes de serveis a disposició dels ciutadans, les empreses i els professionals, com a instruments per a la millora de la qualitat dels serveis, en els termes establerts per la normativa vigent.”
  • L'alleugiriment del procediment administratiu: la declaració responsable i la comunicació prèvia passen a ser el mecanisme d'intervenció i de control ordinari que exerceixen les administracions públiques de Catalunya. En aquesta línia l’art. 50 bis diu “Els informes han d’ésser facultatius i no vinculants, sens perjudici del que estableixi la legislació sectorial.” També es modifica, entre d'altres, la disposició addicional setzena respecte a la identificació i autenticació dels ciutadans per a accedir a la signatura electrònica no avançada
  • I la transparència. Ara l’art. 110 diu “ Els convenis i els protocols s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.”

Però la llei 16/2015, va molt més enllà i modifica en diferents preceptes el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.

  • Modifica per exemple l’art 249 que preveu les diferents modalitats de gestió d’un servei públic. S'incorpora l'exigència que quan s’opti per una gestió directa mitjançant una Entitat pública empresarial local, o una Societat mercantil local amb capital social íntegrament públic quedi acreditat, amb una memòria justificativa elaborada a aquest efecte, que són més sostenibles i eficients que la gestió directa feta pel propi Ajuntament o a través d’un Organisme Autònom, tot  tenint en compte els criteris de rendibilitat econòmica i de recuperació de la inversió, en els termes de la normativa de règim local.
  • Però la modificació més destacable és sens dubte la introducció de l’art.69 bis que preveu un procediment voluntari per a la suspensió temporal de la prestació de determinats serveis atribuïts als municipis per una llei sectorial de Catalunya si es troben en una situació d’insuficiència de recursos en termes de capacitat fiscal. La suspensió en cap cas no pot afectar els serveis mínims establerts per l’article 67.L’expedient  de suspensió s’inicia per acord de l’ajuntament o ajuntaments interessats o del consell o consells comarcals interessats, o bé l’inicia d’ofici el departament competent en matèria d’Administració local. Es pot iniciar també a petició dels veïns, en una majoria del 50%, com a mínim, del darrer cens electoral del municipi o de la part o parts d’aquest en el supòsit de segregació.La suspensió no pot ser superior a dos anys, però s’hi pot prorrogar. Aquesta disposició afecta directament l’àmbit educatiu local, ja les competències dels serveis educatius municipals  venen atorgades en la seva gran majoria per normativa sectorial i  no es troben entre els serveis mínims  recollits a l’art. 67 del citat text refós .

Podeu accessir al text aprovat a:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6920/1436266.pdf

1
Etiquetes:
normativa
1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica