La Generalitat regula per Decret 176/2015, de 4 d'agost, les normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, i estipula el concepte i la quantia de les despeses indemnitzables als ajuntaments

El Decret 176/2015, de 4 d'agost, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, publicat al DOGC Núm. 6928 - 5.8.2015, regula, entre d'altres, pel que fa al nostre àmbit específic:

  • A l'art 25: els permisos laborals del personal que presta serveis  a les administracions locals de Catalunya;
  • I a l’art. 31: el concepte i la quantia de  la indemnització que han de percebre els ajuntaments per les despeses efectivament realitzades amb motiu de les properes eleccions:
  • Concepte: Les despeses indemnitzables inclouen:
    • el condicionament dels  col·legis  que seran local electoral
    • i el material d’escriptori que es farà servir a les meses 
  • Quantia:  una bestreta del 100% de l’import resultant de multiplicar una sèrie de conceptes definits al Decret. Aquest import es podrà percebre a partir de la convocatòria de les eleccions.

Més informació al portal DOGC:http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6928/1438367.pdf

1
Etiquetes:
normativa
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica