S’aprova una nova llei de cooperatives a Catalunya

La Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives ( publicada al DOGC Núm. 6914 de 16.7.2015) deroga la vigent des de 1982 a Catalunya (Llei 18/2002, del 5 de juliol)  i introdueix una sèrie de novetats orientades a afavorir la posada en marxa de nous projectes empresarials.

En aquesta línia d'actuació i per a fomentar l'autoocupació mitjançant la creació de cooperatives, una de les principals noves mesures de la Llei és la reducció, de tres membres a dos, del nombre mínim de socis per a constituir qualsevol classe de cooperativa, excepte en les cooperatives de consumidors i usuaris, que s'ha reduït a un mínim de deu persones físiques sòcies.

Pel que fa al món educatiu: l’art.121 (i següents)  estableix la nova regulació de les cooperatives d’ensenyament; mentre que l’art.130 (i següents) regula les cooperatives de treball associat tradicionalment vinculades a les concessions de serveis educatius locals.

Podeu accedir al contingut de la llei en el següent enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6914/1434848.pdf

1
Etiquetes:
normativa
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica