Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals

L'objecte d'aquesta llei és doble:

  • D'una banda, preten establir un marc integrat de la formació professional i dels serveis que li són inherents d’informació, d’orientació i d’acreditació de les competències professionals,
  • D'una altra, aprovar i regular la creació de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Afecta:

  1. 1: A tots els serveis, plans, programes i activitats relatius a la formació professional:
  • Tant del sistema educatiu que facilita l’adquisició de competències professionals i l’obtenció dels títols corresponents;
  • Com de la  formació professional per a l’ocupació, que facilita l’adquisició de competències professionals i l’obtenció de certificats de professionalitat. 

A aquest efrecte considera que el sistema de formació i qualificació professionals s’orienta a les persones per a facilitar-les l’accés a la formació, l’actualització i l’especialització professional que han de contribuir a afavorir l’ocupació, el millorament de l’ocupabilitat, la mobilitat i el progrés o canvi de la trajectòria professional al llarg de la vida; i també a les empreses, per a atendre les necessitats de recursos humans qualificats i de formació contínua i per a afavorir el desenvolupament de l’activitat i la competitivitat empresarials.

Conseqüentment:

  1. Preveu l’avaluació i l’acreditació de competències professionals adquirides per mitjà de l’experiència laboral, en activitats socials o per vies no formals o informals de formació, i pren com a referent les unitats de competències del Catàleg de qualificacions professionals del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya. El Govern de la Generalitat ha de desplegar reglamentàriament, aquest pla en el termini de nou mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta llei
  2. Té un concepte flexible de la formació, de manera que aquesta es pot cursar en règim d’alternança o dual en col·laboració amb les empreses, en el marc acordat amb els agents socials i econòmics. D’altra banda, l'oferta de formació professional ha de permetre compatibilitzar l’estudi i la formació amb l’activitat laboral o altres responsabilitats, i també amb altres situacions personals que dificultin l’estudi i la formació en règim presencial. Amb aquesta finalitat, es pot oferir de manera completa o parcial i desenvolupar-se en règim presencial, semipresencial o a distància o per teleformació, amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació, o la combinació d’ambdues, i la concentració en determinats períodes anualment.
  1. 2: I d'altra banda, afecta a tots els centres públics i privats que imparteixen formació professional a Catalunya.

Respecte a l’Administració Local l’art.7 estableix expressament  que

  • Té facultats d'informació, orientació i polítiques actives d'ocupació en el marc que determina aquesta llei i la llei que regula el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 
  •  I forma part dels òrgans rectors i de participació del sistema de formació i qualificació professionals.

La Llei també preveu la col·laboració  de l'Administració Local en la formació en alternança i en la formació dual, que ha de ser promoguda per l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Entrada en vigència a l’endemà de la publicació en el DOGC que ha tingut lloc a l'edició Núm. 6899 el dia 25 de juny de 2015

1
Etiquetes:
normativa
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica