blog de ramirezgm

L'1 de març ha entrat en vigència el Registre Central de Delinqüents Sexuals

Des de la modificació de la Llei d'infància a l'agost del 2015 qualsevol persona que treballi o realitzi altres tipus d'activitats que comportin un contacte habitual amb menors  haurà d'acreditar davant l'entitat  empleadora una certificació negativa que demostri que no està inclosa en el Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

Guia de la FMC sobre els procediments existents per emetre la certificació al Registre Central d’Antecedents Penals (LO 1/1996)

L’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor exigeix per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

¿Com ens afecta la modificació de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor? II part

En relació a l’obligació continguda a la normativa de protecció jurídica del menor a la què feia referència en un apunt anterior (art.

¿Com ens afecta la modificació de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor?

En períodes com aquest on molts de vosaltres heu començat els tràmits administratius necessaris per a l’adjudicació o la contractació directa de persones i/o empreses perquè gestionin serveis i/o projectes que es faran realitat en el proper curs escolar en els nostres municipis, penso que pot ser útil fer memòria d’alguna de les últimes reformes normatives que poden afectar aquests processos.

El Tribunal Suprem anul·la la clàusula d’un conveni col·lectiu que va establir una retribució menor en la contractació de joves

La Sentència del Tribunal Suprem, Sala 4a, de 25 de novembre de 2015 analitza una clàusula del Conveni Col·lectiu del sector de les Col·lectivitats de Catalunya, on s’establia un salari inferior pels menors de 35 anys, sempre que la  taxa d’atur general fos superior al 15% i continués la situació de crisi econòmica.  Aquest salari disminuït només es podia pagar durant 3 anys, i formava part d’un paquet de “mesures de foment de l’ocupació”.

Nova nota explicativa de la LRSAL

Si encara teniu algun dubte sobre "l’aplicabilitat efectiva" de la "Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local", més coneguda per "LRSAL"  podeu consultar la nova nota explicativa emesa pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas on,  a més a més de donar la seva interpretació sobre la normativa, respon a un seguit de preguntes freqüents sobre qüestions pràctiques.