blog de ramirezgm

Sentència sobre la responsabilitat del professorat en l'atenció a l'alumnat que precisa controls de glucèmia

Davant la pregunta : “Té el professorat l’obligació de realitzar controls de glucèmia als alumnes afectats de diabetes?” la resposta del jutjat contenciós- administratiu núm.1 de Vigo, el passat 11 de setembre de 2018, ha estat contendent: SÍ en base a alguns fonaments jurídics  que destaquem tot seguit:

Sentència TS: la successió de contractes en un servei públic no comporta sempre la subrogació del personal que hi treballa

El Tribunal Suprem en sentència  983/2017, de 12 de desembre, ha establert que l’obligació imposada per la normativa de contractes del sector públic d’informar els licitadors d’una possible subrogació del personal que presta el servei públic objecte del contracte, és de caràcter merament instrumental respecte d'una possible obligació successòria.

El Tribunal Suprem confirma l'escolarització d'un menor amb autisme en un centre educatiu ordinari

Els pares d'un menor que pateix trastorn d'espectre autista van impugnar pel procediment de protecció dels drets fonamentals de la persona les resolucions de l'Administració educativa de La Rioja que van acordar que el seu fill passés d'un centre educatiu ordinari a un centre d'educació especial. La seva demanda es basava en la lesió del dret a l'accés a l'educació en condicions d'igualtat (article 27 de la Constitució en relació amb l'article 14) en haver autoritzat l'Administració autonòmica el canvi en la modalitat d'escolarització del seu fill.

Sentència TSJC: discriminació sexista si la reducció de jornada per cura dels fills/es no permet la promoció del professorat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la sentència 5256/2017, de 30 de gener de 2018, va condemnar com a codemandat el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en entendre que s'havia produït una discriminació indirecta per raó de sexe. 

L'Acord per al reconeixement d'estadis de promoció docent del professorat de centres concertats exigeix per la promoció professional comptar amb un mínim del 80% dels serveis prestats en els últims 4 anys en els nivells d'educació infantil i primària.

Sentència que condemna per calúmnies una mare pels comentaris a una professora en un grup de whatsapp

L'Audiència Provincial de Pontevedra en la sentència 422/2017 de 22 de novembre de 2017 ha confirmat la condemna per calúmnies a una mare que va realitzar determinats comentaris d'una professora del seu fill en un grup de whatsapp. 

Els comentaris realitzats segons els fets provats de la sentència van ser aquests:

Guia de protecció de dades en centres educatius

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat recentment una guia pràctica de protecció de dades en centres educatius.

Aquesta guia inclou conceptes i principis bàsics sobre protecció de dades així com la resposta directa a més de 80 preguntes freqüents, moltes d'elles relacionades amb l'expansió de les noves tecnologies. A tast d'exemple:

Sentència que reconeix el dret a l'educació inclusiva com a dret fonamental de la persona menor amb NEE

El Tribunal Superior de Justícia de La Rioja, Sala contenciosa administrativa,  en sentència 201/2017 de 14 Juny 2017 ha reconegut el dret d'un menor  amb necessitats educatives especials a ser escolaritzat en un centre ordinari, i no en un centre d'educació especial. 

S'ha publicat el Decret d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

El DOGC de 19 d’octubre de 2017 ha publicat el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Un jutjat reconeix a un professor interí el dret a l'antiguitat i a l'abonament dels salaris corresponents als mesos d'estiu

La sentència 166/2017 de 30 de maig de 2017 del Jutjat del Contenciós-administratiu Núm.11 de Madrid ha estimat el recurs contra la resolució denegatòria de la Conselleria d'Educació d'aquesta Comunitat Autònoma en el sentit de reconèixer a un professor interí el dret a l'antiguitat i a l'abonament dels salaris corresponents als mesos d'estiu (juliol, agost i dies proporcionals del mes de setembre). 

Fins on arriba el "dret de correcció" dels pares i de les mares envers els seus fills i filles menors d'edat?

Durant el mes de juliol de 2017 ha estat notícia comentada als mitjans de comunicació  la sentència del Jutjat del Penal número 2 de La Corunya que va absoldre una mare que havia estat acusada de dos delictes de lesions lleus en l'àmbit familiar per haver donat una bufetada al seu fill d'onze anys.

Podeu accedir a la informació publicada sobre aquesta sentència en aquesta CV clicant al següent enllaç: