blog de ramirezgm

El TS avala la possibilitat d'exigir un determinat perfil lingüístic per accedir a certs llocs de treball en la funció pública

La Sala del Contenciós – administratiu del Tribunal Suprem (TS)  dicta  sentència el 30 de desembre  de 2015 en relació a la impugnació del  procés selectiu per a l'ingrés com a personal funcionari de carrera del Cos Superior Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques de l'Administració General de la Comunitat Autònoma del País Basc per valorar el coneixement de l’euskera
 

El TS interpreta el període de reserva de les places amb NEE (II)

Faig pública la resposta donada a una consulta sobre la sentència del Tribunal Suprem que interpreta el període de reserva de les places amb NEE

Vull agrair expressament la participació i la confiança dipositada en nosaltres al respecte.

ANTECEDENTS

Informe de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)sobre el certificat negatiu d’antecedents penals per delictes sexuals

L’informe 0401/2015 de l’AEPD analitza l’art.13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor que preveu l’obligació d’aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals per a l'accés i l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, i si aquest requisit documental suposa una vulneració de la  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Sabeu que és el DEUC? A partir del 18 d’abril 2016 serà aplicable en la contractació administrativa

La Directiva de la Unió Europea  2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública no ha estat trasposada a la normativa espanyola en el termini previst.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha emès un informe sobre el drets dels pares a accedir a les notes escolars

El dictamen de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades es recull a l'Informe 0441/2015 recentment publicat a la seva web, i se centra exclusivament en l'accès a les notes dels fills majors d'edat.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades avala l’ús de videovigilància en patis i menjadors escolars

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)  ha emès un informe en el qual avala l’ús de càmeres de vídeo en zones comuns dels centres escolars, concretament en patis i menjadors, amb la finalitat de protegir l'interès superior del menor. Però, exigeix el compliment d'un sèrie de requisits. Els  més importants són els següents:
 

El TS interpreta el període de reserva de les places amb NEE

La Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem en sentència d’1 de març de 2016 desestima el recurs interposat per la Federació Espanyoles de Religioses de la Ensenyament-Titulars de Centres Catòlics  contra una Ordre de la Comunitat Autònoma de Madrid.
 
En la sentència el TS interpreta  la reserva de plaça que estableix la LOE per alumnes amb necessitats educatives especials i diu:
  
 

UE: L'acord d'integració laboral per a persones desocupades de llarga durada ha de contenir un pla formatiu individualitzat

El Consell de la Unió Europea, en la Recomanació de 15 de febrer de 2016  (2016 / C 67/01 ) tracta  la integració de les persones desocupades de llarga durada en el mercat laboral.

S’aprova el currículum de l’ensenyament de la Religió Islàmica al 2on cicle d’Educació Infantil, a l’ESO i al Batxillerat

L’aprovació del currículum s’efectua per dues resolucions diferenciades, ambdues de 14 de març de 2016 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Govern Espanyol, publicades al BOE del 18 de març de 2016, Núm.67.

Podeu consultar la Resolució que fa públic el currículum de l’ensenyament de la Religió Islàmica al 2on cicle d’Educació Infantil en el següent enllaç:

EL TC anul·la alguns preceptes de la LRSAL per envair competències de les CCAA

Segons informació publicada en el Diario La Ley el 8 de març de 2016, el Tribunal Constitucional (TC) en ple ha declarat per unanimitat la inconstitucionalitat d’alguns preceptes de la LRSAL( Ley 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local)  en entendre que envaeix  competències de les Comunitats Autònomes.

Aquest pronunciament respon a un recurs d’inconstitucionalitat plantejat per l’Assemblea d’Extremadura que estima parcialment.