blog de ramirezgm

L’Audiència revoca el sobreseïment per delicte contra la integritat moral a tres educadores per passivitat davant el "bullying"

El tribunal de l’Audiència Provincial de Càceres per interlocutòria de  9 febrer  de 2016 aixeca el  sobreseïment per delicte contra la integritat moral a tres educadores per passivitat davant el "bullying" a un alumne, en considerar que existeixen indicis del delicte en la modalitat de comissió per omissió

TC: suspèn la competència de la Generalitat per detenir temporalment la prestació de serveis educatius municipals

El TC ha dictat 4 providències per les què admet a tràmit els recursos d'inconstitucionalitat interposats pel Govern Espanyol contra diferents preceptes de tres normes aprovades recentment pel Parlament de Catalunya:

  • La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls a l'activitat econòmica.

Sentència penal que condemna a 2 anys de presó a una educadora de llar d'infants amb responsabilitat civil Adm.Pública

El Jutjat Penal núm. 2  de Castelló de la Plana,  ha dictat una Sentència el 30 de març 2016, on condemna  a 2 anys de presó a una educadora d'una llar d'infants pública (1 any per cada menor agredit) per haver exercit :

Informe jurídic sobre la titularitat demanial, el manteniment, les obres de millora, i els consums dels CEIPS

Bon dia,

Tal i com em vaig comprometre a la última sessió del curs d'actualització jurídica educativa local del passat 31 de març de 2016, comparteixo amb t@ts vosaltres l’informe  que vaig elaborar l’any passat a petició d’un Ajuntament de la província  al voltant de la titularitat demanial dels CEIPS.

Concretament l’informe jurídic  tracta els següents punts:

1

El TS avala la possibilitat d'exigir un determinat perfil lingüístic per accedir a certs llocs de treball en la funció pública

La Sala del Contenciós – administratiu del Tribunal Suprem (TS)  dicta  sentència el 30 de desembre  de 2015 en relació a la impugnació del  procés selectiu per a l'ingrés com a personal funcionari de carrera del Cos Superior Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques de l'Administració General de la Comunitat Autònoma del País Basc per valorar el coneixement de l’euskera
 

El TS interpreta el període de reserva de les places amb NEE (II)

Faig pública la resposta donada a una consulta sobre la sentència del Tribunal Suprem que interpreta el període de reserva de les places amb NEE

Vull agrair expressament la participació i la confiança dipositada en nosaltres al respecte.

ANTECEDENTS

Informe de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)sobre el certificat negatiu d’antecedents penals per delictes sexuals

L’informe 0401/2015 de l’AEPD analitza l’art.13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor que preveu l’obligació d’aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals per a l'accés i l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, i si aquest requisit documental suposa una vulneració de la  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Sabeu que és el DEUC? A partir del 18 d’abril 2016 serà aplicable en la contractació administrativa

La Directiva de la Unió Europea  2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública no ha estat trasposada a la normativa espanyola en el termini previst.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha emès un informe sobre el drets dels pares a accedir a les notes escolars

El dictamen de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades es recull a l'Informe 0441/2015 recentment publicat a la seva web, i se centra exclusivament en l'accès a les notes dels fills majors d'edat.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades avala l’ús de videovigilància en patis i menjadors escolars

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)  ha emès un informe en el qual avala l’ús de càmeres de vídeo en zones comuns dels centres escolars, concretament en patis i menjadors, amb la finalitat de protegir l'interès superior del menor. Però, exigeix el compliment d'un sèrie de requisits. Els  més importants són els següents: