blog de ramirezgm

La Directiva UE 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, en el marc de la "Unió per a la Innovació"

La Directiva UE 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig relativa als requisits d'entrada i residència dels nacionals de països tercers amb fins d'investigació, estudis , pràctiques , voluntariat, programes d'intercanvi d'alumnes o projectes educatius i col·locació au pair , ha estat publicada al Diari Oficial del 21 de maig de 2016.

El TC limita la possibilitat d'ampliar plantilla per la creació de nous serveis públics

El Tribunal Constitucional estima el recurs  del Govern Espanyol contra la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, que recordem estan prorrogats, i declara la inconstitucionalitat i nul·litat de l'incís «o, amb l'autorització prèvia del Govern, de la posada en funcionament de nous serveis públics» de l'article 34  que deia literalment:

"Limitació de l’augment de despeses de personal

El TC sentencia que la gestió de les beques és una competència de la Generalitat de Catalunya


El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat un recurs de la Generalitat contra el Reial Decret 1721/2007 sobre la distribució de la quantia variable relatiu a les beques i dicta sentència ordenant a l'Estat Espanyol que traspassi efectivament a la Generalitat la gestió del fons de les beques i les ajudes a l'estudi.
 

L'Audicència de Cantàbria rebutja una demanda d'intromissió per foto utilitzada a l'informe PISA i autoritzada per l'adolescent

L'Audicència de Cantàbria en aquesta sentència considera que no va existir una intromissió il·legítima en el dret a l'honor d'un adolescent de 16 anys, en base als següent fets:

  • La foto  va ser realitzada en una classe de primer de batxillerat en un institut de Cantàbria per ambientar una informació genèrica sobre resultats educatius.

Sentència del TS: la disminució de la natalitat és causa suficient per suprimir un concert educatiu

La Sala del Contenciós - administratiu del Tribunal Suprem (TS) en sentència de 18 maig de 2016 suprimeix una unitat d'educació infantil en un col·legi concertat a l'existir vacants en el públic.

En el raonament de la sentència el TS manifesta:

"No vulnera el dret constitucional a l'educació que com a conseqüència d'una minva del nombre d'alumnes es procedeixi a la modificació del concert en vigor i a una reducció de les unitats concertades."

UE: el concepte de fill/a en famílies reconstituïdes a efectes d'ajuts

L'advocat del Tribunal  de la Unió Europea  considera que cal aplicar als fills de la parella amb qui es forma una família reconstituïda la definició que fa la legislació comunitària dels fills, això és, " els descendents directes menors de 21 anys oa càrrec i els del cònjuge o de la parella " .
 

La falsificació de documents oficials/certificats mèdics aportats en el procés d'admissió d'alumnes s'ha d'investigar penalment

L' Audiencia Provincial de les Illes Balears, per interlocutòria de 16 de maig de 2016 publicada en el Diari La Ley, Núm. 8782, Secció Jurisprudència, el 14 de juny de 2016, determina que la jurisdicció contenciosa-administrativa no és competent per comprovar les sospites d'irregularitats i possibles falsificacions de documents oficials i certificats mèdics aportats en el procés d'admissió d'alumnes, sinò que cal verificar-les en el curs d'un procés penal i sota el control del jutge/ssa instructor/a.

La nova "llei de menors" qüestions jurídiques

La Gerència de Serveis d'Educació,  junt a d'altres Gerències de la Diputació de Barcelona,  ha col·laborat en la realització d'una jornada organitzada per l'Àrea d'Atenció a les Persones sobre:

"El nou requisit per a l’accés i l’exercici de professions, oficis, activitats i programes de voluntariat que impliquin el contacte habitual amb menors Sessió d’actualització professional: implicacions per als ens locals de la “nova llei de menors” ".

La Generalitat aprova normativa per transposar les Directives comunitàries en matèria de contractació pública

El DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, ha estat publicat en el DOGC núm. 7133 el 2.6.2016, i entrarà en vigència a l’endemà de la seva publicació.

Aquest Decret

1: Transposa a Catalunya :

El TS considera que els centres privats concertats no són secundaris respecte als públics

La Secció Quarta de la Sala del Contenciós - administratiu del Tribunal Suprem recentment ha dictat tres sentències sobre centres educatius d'ensenyament concertat titularitat de confessions religioses a les què la Junta d'Andalusia havia retallat les seves unitats.

En una d’aquestes sentències, el TS considera que no està justificat que l’Administració  suprimeixi una unitat del centre concertat ja que entén que  té un nombre suficient d'alumnes. I fa el següent raonament: