blog de ramirezgm

L'Audicència de Cantàbria rebutja una demanda d'intromissió per foto utilitzada a l'informe PISA i autoritzada per l'adolescent

L'Audicència de Cantàbria en aquesta sentència considera que no va existir una intromissió il·legítima en el dret a l'honor d'un adolescent de 16 anys, en base als següent fets:

  • La foto  va ser realitzada en una classe de primer de batxillerat en un institut de Cantàbria per ambientar una informació genèrica sobre resultats educatius.

Sentència del TS: la disminució de la natalitat és causa suficient per suprimir un concert educatiu

La Sala del Contenciós - administratiu del Tribunal Suprem (TS) en sentència de 18 maig de 2016 suprimeix una unitat d'educació infantil en un col·legi concertat a l'existir vacants en el públic.

En el raonament de la sentència el TS manifesta:

"No vulnera el dret constitucional a l'educació que com a conseqüència d'una minva del nombre d'alumnes es procedeixi a la modificació del concert en vigor i a una reducció de les unitats concertades."

UE: el concepte de fill/a en famílies reconstituïdes a efectes d'ajuts

L'advocat del Tribunal  de la Unió Europea  considera que cal aplicar als fills de la parella amb qui es forma una família reconstituïda la definició que fa la legislació comunitària dels fills, això és, " els descendents directes menors de 21 anys oa càrrec i els del cònjuge o de la parella " .
 

La falsificació de documents oficials/certificats mèdics aportats en el procés d'admissió d'alumnes s'ha d'investigar penalment

L' Audiencia Provincial de les Illes Balears, per interlocutòria de 16 de maig de 2016 publicada en el Diari La Ley, Núm. 8782, Secció Jurisprudència, el 14 de juny de 2016, determina que la jurisdicció contenciosa-administrativa no és competent per comprovar les sospites d'irregularitats i possibles falsificacions de documents oficials i certificats mèdics aportats en el procés d'admissió d'alumnes, sinò que cal verificar-les en el curs d'un procés penal i sota el control del jutge/ssa instructor/a.

La nova "llei de menors" qüestions jurídiques

La Gerència de Serveis d'Educació,  junt a d'altres Gerències de la Diputació de Barcelona,  ha col·laborat en la realització d'una jornada organitzada per l'Àrea d'Atenció a les Persones sobre:

"El nou requisit per a l’accés i l’exercici de professions, oficis, activitats i programes de voluntariat que impliquin el contacte habitual amb menors Sessió d’actualització professional: implicacions per als ens locals de la “nova llei de menors” ".

La Generalitat aprova normativa per transposar les Directives comunitàries en matèria de contractació pública

El DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, ha estat publicat en el DOGC núm. 7133 el 2.6.2016, i entrarà en vigència a l’endemà de la seva publicació.

Aquest Decret

1: Transposa a Catalunya :

El TS considera que els centres privats concertats no són secundaris respecte als públics

La Secció Quarta de la Sala del Contenciós - administratiu del Tribunal Suprem recentment ha dictat tres sentències sobre centres educatius d'ensenyament concertat titularitat de confessions religioses a les què la Junta d'Andalusia havia retallat les seves unitats.

En una d’aquestes sentències, el TS considera que no està justificat que l’Administració  suprimeixi una unitat del centre concertat ja que entén que  té un nombre suficient d'alumnes. I fa el següent raonament:

Sentència que declara ineficaç un conveni de cooperació educativa per considerar que existia relació laboral

El Jutjat del  Social núm. 28 de Madrid,  en sentència  de 30 desembre 2015,  declara un Conveni de Cooperació Educativa  jurídicament ineficaç per a la qualificació com a beca de la relació entre les persones que estudiaven formació professional  i  l’empresa on suposadament portaven a terme les pràctiques d’aquesta formació, ja que considera que la relació és de naturalesa laboral, i no educativa.

Sentència que estableix la responsabilitat del col·legi i de la mare de la noia assetjada per manca de mesures correctores

La Sentència 55/2016, de  18  de Març, de l’Audiència Provincial de Palència (Recurs 57/2016) resulta interessant al meu criteri perquè:

1: Estableix vinculació entre diferents episodis d’assetjament que van tenir lloc en diferents períodes de temps i espais.

2: Fa una interpretació àmplia de l'àmbit acadèmic i inclou com a “context acadèmic”  la sortida del col·legi.

El TSJA confirma una sentència que expulsa un alumne d'un centre concertat a 3 mesos de final de curs per superar la ràtio

Els fets analitzats a la sentència  exposen que el nen va entrar al centre concertat en el curs 2011/2012 amb mesures cautelars d'admissió provisional per reagrupació familiar després que la seva germana menor, amb la qual porta dos anys de diferència, obtingués plaça, entrant ella en Primer d'Infantil i el en Tercer d'aquest mateix cicle.