blog de ramirezgm

La Generalitat obre convocatòria "express" per a la concessió de subvencions de PFI pel curs 2016/17

La RESOLUCIÓ ENS/2565/2016, de 16 de novembre,  obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) el curs 2016-2017.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades a l'Ordre ENS/303/2016, de 14 de novembre que podeu llegir al següent enllaç del portal DOGC:

Actualització del calendari de vacunacions sistemàtiques que afecta persones menors

L'Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny,  ha actualitzat el calendari de vacunacions sistemàtiques introduïnt alguns canvis en les recomanacions d'algunes de les vacunacions incloses a aquest calendari que afecten principalment  les persones menors, d'entre 2 mesos i 14 anys d'edat.

L'Ordre la podeu consultar a aquest enllaç:

Sentència que anul·la l'obligació dels educadors en EE dels CEIPS valencians d'assumir les funcions de monitors de menjador

El Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 10 de València per Sentència de 5 d'octubre de 2016 ha anul·lat la resolució que obligava els/les educadors/es a assumir les funcions de monitors/es de menjador als col·legis públics valencians. 

L'obligatorietat legal de constituir consells de participació territorial per a infants i adolescents

¿Es pot educar en els valors de la convivència i  de la integració cultural si no s’hi practiquen, i no s’afavoreix el seu exercici?

Aquesta pregunta que podríem pensar que prové dels nous moviments de renovació pedagògica, va ser  contestada legalment fa més de sis anys per la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades dictamina que cal autorització expressa per instar el certificat de delictes sexuals

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha emès un dictamen sobre la possibilitat de presumir el consentiment, si no hi ha oposició expressa, en relació amb l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS), des de la perspectiva de la protecció de dades (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)) i en el marc de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència que exigeix l’acreditació de no ha

Sentència del TSJC: és procedent l'acomiadament d'una professora que fa ús personal de l'ordinador del col·legi

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala del Social) en la sentència 3774/2016, de 13 de juny, considera que és procedent l'acomiadament d'una professora que va utilitzar l'ordinador del col·legi per consultar el seu correu electrònic particular i algunes pàgines webs. Es  basa en el trencament de la bona fe contratual ja que les normes del centre sobre ús dels mitjans informàtics eren molt explícites i prohibien qualsevol ús que no estigués directament relacionat amb el lloc de treball que s'ocupava.

Sentència del TSJC: Els jutges no poden imposar l'obligació de realitzar una teràpia familiar, només poden recomanar-la.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat la sentència 62/2016 en data 28 de juliol de 2016 (publicada al Diario la Ley núm 8841 d'11 d'octubre de 2016) on a diferència del criteri mantingut per altres tribunals  ha estabablert que els jutges i les jutgesses:

Primera sentència que aplica la del TJUE que va declarar el dret del personal interí de les AAPP a percebre una indemnització

La Sala del Social del TSJ de Madrid,  en sentència de 5 d'octubre de 2016, aplica per primera vegada a Espanya la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 14 de setembre de 2016  (assumpte C-596/14) que va declarar que el personal d'una Administració Pública amb nomenament interí que dugui a terme funcions similars a les d'una persona treballadora amb nomenament/contracte fix té dret a reclamar el pagament d'una indemnització per la finalització del seu contracte.

El TJUE posa límits a l'aplicació del "dret d'estrangeria" en benefici dels drets de la persona menor

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per sentència de 13 de setembre de 2016 (assumpte C-304/2014) reunits en Gran Sala, ha fet un pas endavant en la protecció dels drets dels menors posant límits a l'aplicació de l'anomenat "dret d'estrangeria".  I ha establert que:

Sentència del TS: legítim accés per la mare d'una menor al seu compte de «Facebook» davant sospites clares de ciberassetjament

El Tribunal Suprem, Sala 2a, en sentència de 10 de desembre de 2015 (Rec. 912/2015) estableix que  les persones menors són titulars del dret a la intimitat d'acord amb la seva maduresa, però amb les següents consideracions: