blog de ramirezgm

L'obligatorietat legal de constituir consells de participació territorial per a infants i adolescents

¿Es pot educar en els valors de la convivència i  de la integració cultural si no s’hi practiquen, i no s’afavoreix el seu exercici?

Aquesta pregunta que podríem pensar que prové dels nous moviments de renovació pedagògica, va ser  contestada legalment fa més de sis anys per la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades dictamina que cal autorització expressa per instar el certificat de delictes sexuals

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha emès un dictamen sobre la possibilitat de presumir el consentiment, si no hi ha oposició expressa, en relació amb l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS), des de la perspectiva de la protecció de dades (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)) i en el marc de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència que exigeix l’acreditació de no ha

Sentència del TSJC: és procedent l'acomiadament d'una professora que fa ús personal de l'ordinador del col·legi

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala del Social) en la sentència 3774/2016, de 13 de juny, considera que és procedent l'acomiadament d'una professora que va utilitzar l'ordinador del col·legi per consultar el seu correu electrònic particular i algunes pàgines webs. Es  basa en el trencament de la bona fe contratual ja que les normes del centre sobre ús dels mitjans informàtics eren molt explícites i prohibien qualsevol ús que no estigués directament relacionat amb el lloc de treball que s'ocupava.

Sentència del TSJC: Els jutges no poden imposar l'obligació de realitzar una teràpia familiar, només poden recomanar-la.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat la sentència 62/2016 en data 28 de juliol de 2016 (publicada al Diario la Ley núm 8841 d'11 d'octubre de 2016) on a diferència del criteri mantingut per altres tribunals  ha estabablert que els jutges i les jutgesses:

Primera sentència que aplica la del TJUE que va declarar el dret del personal interí de les AAPP a percebre una indemnització

La Sala del Social del TSJ de Madrid,  en sentència de 5 d'octubre de 2016, aplica per primera vegada a Espanya la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 14 de setembre de 2016  (assumpte C-596/14) que va declarar que el personal d'una Administració Pública amb nomenament interí que dugui a terme funcions similars a les d'una persona treballadora amb nomenament/contracte fix té dret a reclamar el pagament d'una indemnització per la finalització del seu contracte.

El TJUE posa límits a l'aplicació del "dret d'estrangeria" en benefici dels drets de la persona menor

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per sentència de 13 de setembre de 2016 (assumpte C-304/2014) reunits en Gran Sala, ha fet un pas endavant en la protecció dels drets dels menors posant límits a l'aplicació de l'anomenat "dret d'estrangeria".  I ha establert que:

Sentència del TS: legítim accés per la mare d'una menor al seu compte de «Facebook» davant sospites clares de ciberassetjament

El Tribunal Suprem, Sala 2a, en sentència de 10 de desembre de 2015 (Rec. 912/2015) estableix que  les persones menors són titulars del dret a la intimitat d'acord amb la seva maduresa, però amb les següents consideracions:

Sentència sobre la diferència entre beca i relació laboral

El Tribunal Superior de Justícia de Galícia, Sala del Social, en sentència  1982/2016 de 31 de març de 2016 estableix la diferenciació entre "beca" i "relació laboral"en el següents termes : l'element essencial per a la configuració d'una beca és la seva finalitat formativa mentre que en una relació laboral la finalitat és l'obtenció de la prestació d'un servei.

El STS considera no vulneració del dret a la intimitat que un col·legi aporti a Hisenda les factures pagades per un pare

La Sala del Contenciós - Administratiu del Tribunal Suprem  en sentència núm 1749/2016, de 13 julio, avala que Hisenda demani a un col·legi privat les factures emeses a un pare per la prestació als seus fills respecte dels següents serveis:

El Govern aprova el Pla de simplificació normativa 2016-2017

El Govern català ha entomat per ACORD GOV/114/2016, de 2 d'agost, publicat al DOGC del 5 d'agost d'enguany. un procés de simplificació de la normativa vigent aprovant un Pla pel  2016/17. 

La profusió normativa existent genera a la pràctica  força confusió sobre la regulació  aplicable. L'àmbit educatiu local és un clar exemple al respecte.