blog de ramirezgm

Sentència del TSJC: Els jutges no poden imposar l'obligació de realitzar una teràpia familiar, només poden recomanar-la.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat la sentència 62/2016 en data 28 de juliol de 2016 (publicada al Diario la Ley núm 8841 d'11 d'octubre de 2016) on a diferència del criteri mantingut per altres tribunals  ha estabablert que els jutges i les jutgesses:

Primera sentència que aplica la del TJUE que va declarar el dret del personal interí de les AAPP a percebre una indemnització

La Sala del Social del TSJ de Madrid,  en sentència de 5 d'octubre de 2016, aplica per primera vegada a Espanya la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 14 de setembre de 2016  (assumpte C-596/14) que va declarar que el personal d'una Administració Pública amb nomenament interí que dugui a terme funcions similars a les d'una persona treballadora amb nomenament/contracte fix té dret a reclamar el pagament d'una indemnització per la finalització del seu contracte.

El TJUE posa límits a l'aplicació del "dret d'estrangeria" en benefici dels drets de la persona menor

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per sentència de 13 de setembre de 2016 (assumpte C-304/2014) reunits en Gran Sala, ha fet un pas endavant en la protecció dels drets dels menors posant límits a l'aplicació de l'anomenat "dret d'estrangeria".  I ha establert que:

Sentència del TS: legítim accés per la mare d'una menor al seu compte de «Facebook» davant sospites clares de ciberassetjament

El Tribunal Suprem, Sala 2a, en sentència de 10 de desembre de 2015 (Rec. 912/2015) estableix que  les persones menors són titulars del dret a la intimitat d'acord amb la seva maduresa, però amb les següents consideracions:

Sentència sobre la diferència entre beca i relació laboral

El Tribunal Superior de Justícia de Galícia, Sala del Social, en sentència  1982/2016 de 31 de març de 2016 estableix la diferenciació entre "beca" i "relació laboral"en el següents termes : l'element essencial per a la configuració d'una beca és la seva finalitat formativa mentre que en una relació laboral la finalitat és l'obtenció de la prestació d'un servei.

El STS considera no vulneració del dret a la intimitat que un col·legi aporti a Hisenda les factures pagades per un pare

La Sala del Contenciós - Administratiu del Tribunal Suprem  en sentència núm 1749/2016, de 13 julio, avala que Hisenda demani a un col·legi privat les factures emeses a un pare per la prestació als seus fills respecte dels següents serveis:

El Govern aprova el Pla de simplificació normativa 2016-2017

El Govern català ha entomat per ACORD GOV/114/2016, de 2 d'agost, publicat al DOGC del 5 d'agost d'enguany. un procés de simplificació de la normativa vigent aprovant un Pla pel  2016/17. 

La profusió normativa existent genera a la pràctica  força confusió sobre la regulació  aplicable. L'àmbit educatiu local és un clar exemple al respecte.

La Directiva UE 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, en el marc de la "Unió per a la Innovació"

La Directiva UE 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig relativa als requisits d'entrada i residència dels nacionals de països tercers amb fins d'investigació, estudis , pràctiques , voluntariat, programes d'intercanvi d'alumnes o projectes educatius i col·locació au pair , ha estat publicada al Diari Oficial del 21 de maig de 2016.

El TC limita la possibilitat d'ampliar plantilla per la creació de nous serveis públics

El Tribunal Constitucional estima el recurs  del Govern Espanyol contra la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, que recordem estan prorrogats, i declara la inconstitucionalitat i nul·litat de l'incís «o, amb l'autorització prèvia del Govern, de la posada en funcionament de nous serveis públics» de l'article 34  que deia literalment:

"Limitació de l’augment de despeses de personal

El TC sentencia que la gestió de les beques és una competència de la Generalitat de Catalunya


El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat un recurs de la Generalitat contra el Reial Decret 1721/2007 sobre la distribució de la quantia variable relatiu a les beques i dicta sentència ordenant a l'Estat Espanyol que traspassi efectivament a la Generalitat la gestió del fons de les beques i les ajudes a l'estudi.