Sentència sobre la responsabilitat del professorat en l'atenció a l'alumnat que precisa controls de glucèmia

Davant la pregunta : “Té el professorat l’obligació de realitzar controls de glucèmia als alumnes afectats de diabetes?” la resposta del jutjat contenciós- administratiu núm.1 de Vigo, el passat 11 de setembre de 2018, ha estat contendent: SÍ en base a alguns fonaments jurídics  que destaquem tot seguit:

L'atenció educativa en un entorn inclusiu i normalitzat, i l'acceptació de les condicions de salut com aspectes que acompanyen a la persona al llarg de la vida, que pot presentar-se a qualsevol moment i afectar a qualsevol individu, ha de ser un objectiu prioritari. Aquesta tasca li competeix a la totalitat de la comunitat educativa i no és tasca exclusiva de cap col·lectiu en particular...

Encara que el professorat no té com a tasca l'assistència sanitària de l'alumnat, la seva funció d'efectiva de guàrdia i tutela, així com els deures derivats dels plans d'autoprotecció i d'emergències, imposen l'establiment de protocols que permetin una rutina educatiu-sanitària en situacions urgents mitjançant la col·laboració voluntària del professorat..

La determinació de la glucèmia capil·lar (autoanàlisi) és necessària per valorar si existeix un correcte equilibri entre la dosi d'insulina, l'alimentació i l'exercici físic. Aquesta anàlisi ha de realitzar-se amb freqüència..

Per descomptat, no és l'òrgan judicial l'anomenat a advertir al demandant sobre les responsabilitats civils, disciplinàries o penals que una inacció -davant una situació d'emergència- pugui comportar; sense perdre de vista el detall que, en la seva condició de professor d'educació física, sobre ell recau un deure especial vigilància”

Podreu accedir al contingut de la sentència entrant a la següent adreça web: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-juzgado-recuerda-a-un-profesor-de-educacion-fisica-sus-obligaciones-a-la-hora-de-atender-a-un-alumno-con-diabetes