Sentència TSJC: discriminació sexista si la reducció de jornada per cura dels fills/es no permet la promoció del professorat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la sentència 5256/2017, de 30 de gener de 2018, va condemnar com a codemandat el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en entendre que s'havia produït una discriminació indirecta per raó de sexe. 

L'Acord per al reconeixement d'estadis de promoció docent del professorat de centres concertats exigeix per la promoció professional comptar amb un mínim del 80% dels serveis prestats en els últims 4 anys en els nivells d'educació infantil i primària.

Tot i que aquest Acord no distingeix entre homes i dones i que ambdós sexes poden demanar una reducció de jornada per tenir cura dels seus fills/es a la pràctica està demostrat que el col·lectiu que sol·licita majoritàriament aquesta reducció és el de dones.

En base a aquesta argumentació el Tribunal considera que s'ha produït una discriminació indirecta quan no s'ha atorgat la promoció professional a una professora que no assolia el  percentatge mínim del 80% exigit pel fet de tenir una reducció de jornada per poder tenir cura del seu fill. 

El Tribunal expressa que l'Acord hauria d'haver contemplat en la baremació com a excepció el fet de tenir reduïda la jornada per cuidar dels fills/es. En cas contrari s'està posant en desventatja fàctica les dones.

Conseqüentment, la sentència reconeix a la professora el dret a passar al següent estadi de promoció docent, amb els conseqüents efectes econòmics, i a percebre les quantitats endarrerides que va deixar de percebre.  

Podeu consultar la sentència al portal del CGPJ: 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8247473&links=%225256%2F2017%22&optimize=20180105&publicinterface=true