S'ha publicat el Decret d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

El DOGC de 19 d’octubre de 2017 ha publicat el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

La UNESCO a l'informe “Repensar l'educació” (2015) conceptualitza l'educació inclusiva com un pilar fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida, des de la infància fins a la vellesa. També recorda que l'educació, com a bé comú, pot conformar valors i actituds per viure junts i disminuir les desigualtats i destaca el paper dels docents i educadors com a agents impulsors d'aquests canvis.

En aquest context, el nou  Decret introdueix un important avenç i canvi de paradigma conceptual: es passa de regular l’escola inclusiva i l’alumnat que presenta necessitats educatives especials (NEE), a establir un marc que afecta a tots els alumnes i a tot el sistema educatiu.

Ha estat fruït d’un ampli treball participatiu, amb nombroses aportacions i reunions mantingudes amb més de 800 persones representants d’entitats i particulars del sector, des del juliol de 2014.

Alguns dels canvis rellevants que introdueix són aquests:

  • L’escolarització en centres ordinaris de tots els/les alumnes amb necessitats educatives especials, com a principi general. Únicament els alumnes amb discapacitats greus o severes que necessitin una elevada intensitat de suport educatiu i mesures curriculars, metodològiques, organitzatives o psicopedgògiques altament individualitzavles poden ser escolaritzats en centres d'educació especial ( art.18.2).
  • Per a l'escolarització d'un/a alumne en un centre d'educació especial cal que les famílies acceptin la proposta feta per l'EAP.  Tot i això, el decret preveu  que en el supòsit que les famílies no ho acceptin, la Inspecció d'Educació pot emetre informe i serà  el/la director/a dels serveis territorials o el/la gerent del Consorci d'Educació qui resolgui l'escolarització en última instància. 
  • Els centres d’educació especial  diversifiquen els seus serveis per esdevenir també centres proveïdors de serveis i recursos per als centres educatius ordinaris.

La base del Decret és:

  • El concepte d’una escola per a tothom  que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a un èxit educatiu.
  • Un sistema educatiu articulat en xarxa.
  • Una atenció educativa de qualitat i amb oferta de formació al llarg de la vida amb itineraris personalitzats i flexibles.

Per assolir aquests objectius  el Decret  estableix un seguit de criteris, tant per orientar  l’organització i la gestió dels centres, com per ordenar mesures i suports per a l’atenció educativa i per a la continuïtat formativa de tots els alumnes. A aquest efecte s’estableixen tres tipus de suports:

  • Universals: adreçades al 100% de l’alumnat. Les apliquen els/les professionals dels centres, i inclouen, entre d’altres, l’orientació, tutoria, avaluació i personalització dels aprenentatges. 
  • Addicionals: adreçades a alumnes en situació de vulnerabilitat o amb circumstàncies personals singulars (afectarien aproximadament al 15% de la població escolar). Les apliquen els/les docents amb l’orientació dels/de les mestres d’educació especial, i en formen part, per exemple, les aules d’acollida, el suport escolar personalitzat o mesures d’acció tutorial específiques. 
  • Intensius: són actuacions adaptades als alumnes amb necessitats educatives especials (a l’entorn d’un 5% dels alumnes) Les apliquen els/les professionals d’educació especial, orientadors o especialistes en audició i llenguatge; i les constitueixen els suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), les unitats d’escolarització compartida (UEC) o els programes d’aules integrals de suport (AIS). Aquestes mesures i suports  intensius s'estableixen en el projecte educatiu de centre i es concreten en  l’elaboració d’un Pla de suport individualitzat (PI), i han de constar a l'expedient acadèmic.

Per poder desplegar aquest Decret es preveuen 142  milions d’euros per als pròxims quatre cursos acadèmics –del curs 2017/18 al curs 2020/21–, que segons el Departament d’Ensenyament es destinaran  a més personal, més formació i més equipament.

Tot i celebrar l’aprovació d’aquest  decret una de les crítiques més importants que ha rebut és que la dotació pressupostària és del tot insuficient per garantir un sistema educatiu inclusiu de qualitat, ja que és preveu que uns 2.000 alumnes amb discapacitats lleus o moderades passaran als centres educatius ordinaris el proper curs escolar. El decret entra en vigència a l'endemà de la seva publicació al DOGC, però la disposició final primera autoritza al Departament d'Ensenyament pel seu desplegament en el termini de quatre anys. Caldrà esperar, doncs, a la seva execució efectiva. 

Trobareu el text complert del Decret al DOGC de 19 d'octubre de 2017, clicant en aquesta adreça: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639866.pdf

D'altra banda, el Govern de la Generalitat ha fet una nota de premsa on recull les novetats més importants que aporta el nou decret. Podeu consultar-la en el següent enllaç: 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/ensenyament/notapremsavw/303677/ca/govern-aprova-sistema-inclusiu-lescola-integracio-inclusio.do