Un jutjat reconeix a un professor interí el dret a l'antiguitat i a l'abonament dels salaris corresponents als mesos d'estiu

La sentència 166/2017 de 30 de maig de 2017 del Jutjat del Contenciós-administratiu Núm.11 de Madrid ha estimat el recurs contra la resolució denegatòria de la Conselleria d'Educació d'aquesta Comunitat Autònoma en el sentit de reconèixer a un professor interí el dret a l'antiguitat i a l'abonament dels salaris corresponents als mesos d'estiu (juliol, agost i dies proporcionals del mes de setembre). 

Tot i que el professorat funcionari interí sigui cessat el 30 de juny i novament nomenat al setembre, exerceix les mateixes funcions que el professorat funcionari de carrera i durant els mateixos períodes escolars.

En els fonaments jurídics d'aquesta sentència consta: 

  • Que el dret a les vacances anuals retribuïdes forma part del nucli irrenunciable dels drets propis d'un Estat Social, (Sentència del Tribunal Constitucional 324/2006 ). En l'àmbit de la funció pública aquest dret s’ha vingut reconeixent a l'art. 68 de la Llei de funcionaris civils de l'Estat de 1964  així com a l'article 50 de la Llei 5/2015, d'1 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).
  • Que la Directiva 1999/70 / CE de 28 de juny de 1999  que té per objecte aplicar l'Acord marc sobre el treball amb contracte de durada determinada, i  la  Sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea (STJCE) de 13 setembre 2007 que interpreta la clàusula 4.1 d'aquest Acord marc, consideren que no es pot establir una diferència de tracte entre persones treballadores amb un contracte de durada determinada i persones treballadores fixes per la mera circumstància d'estar prevista per una disposició legal o reglamentària; cal que aquesta diferència estigui justificada pels fets.

En base a l'exposat, la sentència comentada determina que l'actuació de l'Administració suposa una clara situació discriminatòria pel que fa al professorat funcionari interí, i condemna a l’ens públic al reconeixement de l’antiguitat i al pagament dels salaris pertinents.

Sentència llegida a Diari La Ley Núm. 9031, Secció Jurisprudència, de 28 de Juliol de 2017.