El TS sentència que la segregació per sexes no exclou el règim de concerts educatius ni vulnera el principi d'igualtat

El Tribunal Suprem per sentència 749/2017 de 4 de maig de 2017, Recurs 3337/2015 de la Sala Tercera ha establert  literalment que: 

"amb la reforma efectuada per la LOMCE en l'article 84.3 de la LOE  el legislador ha seguit i reafirmat un criteri de compatibilitat dels sistemes d'educació diferènciat per sexes amb el principi d'igualtat, la constitucionalitat no va suscitar dubtes durant l'aplicació del marc normatiu previ a la LOE  ni les suscita ara, tenint en compte l'exigència imposada per als centres que imparteixin ensenyaments sota aquest sistema perquè garanteixin el ple respecte a les exigències derivades de la normativa internacional, en particular al que disposa l'article 2 de la Convenció de la UNESCO, a la qual cosa hauran d'exposar en el seu projecte educatiu les raons educatives de l'elecció d'aquest sistema, així com les mesures acadèmiques que desenvolupen per afavorir la igualtat."

En la mesura que les facilitats equivalents d'accés de tots dos sexes a l'ensenyament han de ser proporcionades, bé pels sistemes educatius, o pels establiments, no és exigible que en tot cas siguin els centres els que hagin d'oferir aquestes condicions d'accés equivalents per a tots dos sexes"
 

Cal destacar que la decisió del Tribunal Suprem és unànim pel que fa a aquest pronunciament, si bé compta amb el vot particular de tres magistrats, entre ells, el president de la Secció, però que aquests vots particulars no fan referència al fons debatut, sinò al fet que  discrepen de la sentència en considerar que calia haver suspès el procediment fins que el Tribunal Constitucional es pronunciés sobre el recurs d'inconstitucionalitat plantejat a la LOMCE.

Llegit a Diario La Ley, Nº 9021, Secció Jurisprudència, de 14 de juliol de 2017.