La UE presenta un paquet de mesures de conciliació familiar i professional per famílies amb fills/es menors de 12 anys

La Comissió de la Unió Europea (UE)  ha presentat un paquet de mesures per potenciar la conciliació entre la vida professional i familiar en un context en què al territori de la UE les dones tenen una taxa d'ocupació un 11,6% menor que la dels homes; bretxa que puja al 30% quan les famílies tenen fills/es menors de sis anys. Les desigualtats que pateixen les dones en la seva vida professional ha estat xifrada en una pèrdua anual de 370 milions d'euros per als Estats membres.

Entre el paquet de mesures presentades, destaquen aquestes:

  1. La instauració d'un permís retribuït "mínim de quatre mesos" per a la cura dels fills i filles:
  • Al què puguin acollir-se el pare i la mare;
  • Que no sigui en cap cas transferible entre els progenitors;
  • I del que cadascú pugui fer ús fins que el menor compleixi els dotze anys d'edat.

A l'actualitat, la legislació comunitària preveu una excedència de fins a quatre mesos per a la cura de menors de fins a vuit anys d'edat, però no hi ha regles que exigeixin que sigui un permís remunerat i permet transferir a l'altre progenitor tres dels quatre mesos.

  1. Millorar les condicions de les famílies que tenen malalts o persones dependents al seu càrrec. Reclama per aquestes situacions 
  • Un mínim "cinc dies de permís a l'any" davant de la manca de criteris d'harmonització.
  • Flexibilitzar els horaris laborals, reconèixer el dret a una jornada reduïda, i oferir la possibilitat de teletreball.

Cal tenir en compte que aquest paquet de mesures és una proposta inicial que necessitarà encara ser negociada i aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. 

Notícia llegida a El Diario La Ley de 27 d'abril de 2017. La seva consulta està restringida a subscriptors

Podeu consultar un extracte al següent enllaç: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_es.htm