Comunicació UE corresponen al primer semestre Europeu de 2017 sobre l'educació a l'estat espanyol


La Comissió Europea ha fet publica  la comunicació al Parlament, al Consell, al Banc Central Europeu i al Eurogroup corresponen al primer semestre Europeu de 2017 on analitza breument la situació de l’educació a  l’estat espanyol.

Abans d’exposar algunes de les dades que s’aporten cal tenir en compte que aquesta comunicació s’emmarca dins de l’avaluació dels avanços en les reformes estructurals i la prevenció i correcció de desequilibris macroeconòmics. Dit això, algunes de les conclusions  que s’exposen són aquestes:

1: Disminuir les altes taxes d'abandonament escolar prematur, continua sent un dels reptes més importants, ja que tot  i que s’ha reduït fins arribar l’any 2016 al 19%  segueix sent una de les més altes de la Unió Europea (UE).

2:. L’any  2015, més del 31% dels alumnes va repetir curs durant l'ensenyament. obligatori a Espanya. Aquesta és la segona taxa més elevada de la UE, si bé ha millorat lleugerament respecte al 2012.
 
“El percentatge de repetidors va des del 53% entre els estudiants més desfavorits a menys del 9% entre els més afavorits (PISA 2016). El fet de repetir curs augmenta el risc d'abandonament escolar, redueix la realització de les expectatives (OCDE, 2012) i multiplica les desigualtats educatives, el que incideix en la carrera professional i en la remuneració salarial. El cost de la repetició de curs a Espanya va representar el 8% del total del pressupost d'educació en 2012 (OCDE, 2013). “

3: El rendiment dels alumnes a l'escola és estable i se situa entorn de la mitjana de la UE, però s'observen grans diferències entre Comunitats Autònomes.

“Segons el Programa per a l'Avaluació Internacional d'Alumnes de la OCDE (PISA) de 2015, el rendiment dels alumnes espanyols va millorar en comprensió lectora i matemàtiques. La proporció d'alumnes amb baix rendiment és inferior a la mitjana de la UE en els tres àmbits avaluats. No obstant això, les diferències entre les comunitats autònomes amb millors i pitjors resultats poden superar els 40 punts (el que equival a un any acadèmic) en els tres àmbits, el que reflecteix diferències en les condicions socioeconòmiques de les seves poblacions i deficiències en l'eficàcia dels seus sistemes educatius. La incidència de la situació socioeconòmica se situa en valors propers a la mitjana de la UE (42), mentre que la diferència de rendiment entre els no immigrants i els immigrants de primera generació és relativament reduïda (OCDE, 2016). Els resultats de l'Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències 2015 posen de manifest que els alumnes de 4t d'Educació Primària a Espanya han millorat el seu rendiment en comprensió lectora i matemàtiques de 2011 a 2015.

Les taxes d'alumnes amb baixos nivells de rendiment es situen per sota del 10% entre els nivells socials més alts, mentre que ultrapassen el 30% entre els nivells socials més baixos.

4:  Espanya té el tercer major percentatge de treballadors poc qualificats en població adulta (42,6% el 2015); percentatge que tot just ha disminuït en els últims deu anys en el grup de edat més jove (25-29 anys).  L’estat espanyol també té el percentatge més elevat (37%) de titulats superiors en llocs que no requereixen ensenyament universitari.

5: Els índexs de matriculació en formació professional bàsica (FPB) són baixos. El nombre d'estudiants matriculats en programes de FPB de nivell mitjà va disminuir en 2015-2016 per primera vegada des 1990.

La UE entén que l’enfortiment de la FPB “hauria de ser la pedra angular de l'estratègia nacional per reduir l'abandonament escolar prematur”.

6: L’assignació de fons addicionals per valor de 11,7 milions EUR per a la contractació d'assistents i professors de suport en els cursos d'idiomes, no ha tingut una incidència  clara de moment.
 
7:  La UE considera que per millorar la qualitat de l'ensenyament escolar el pròxim Pacte per l'Educació hauria de millorar la formació inicial del professorat i incloure la remuneració basada en resultats en els seus itineraris professionals”.


Trobareu en anglès el text complert sobre la situació de l’educació a Espanya en els fulls 39 a 41 de l’informe que podeu descarregar al següent enllaç:

https://ec.europa.eu/info/file/96691/download_en?token=kvRP06T3