TJUE: sentencia la igualtat entre els fillastres i els fills/es propis als efectes de percebre ajuts per a estudis

La Sala Segona del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en sentència de 15 de desembre de 2016,(assumpte C-401/2015) ha establert  l'abast del concepte "membres de la família" a càrrec d'una persona treballadora als efectes de percebre ajuts per estudis.

Interpreta el TJUE:

  • D'una banda i respecte al concepte: que per fill/a d'una persona treballadora transfronterera s'ha d'entendre tant els fills i les filles amb un vincle de filiació amb ella, com els fills i les filles del seu cònjuge o de la seva parella registrada sempre que el/la treballador/a proveeixi la manutenció d'aquestes persones menors (de 21 anys).
  • D'una altra banda i respecte a la prova:  que “sent aquesta exigència una situació de fet, l'apreciació incumbeix a l'administració sense que sigui necessari que es determinin els motius d'aquesta manutenció, ni que es calculi de forma precisa la seva quantia”. A aquests efectes el Tribunal considera que un element indiciari és l'existència d'un domicili comú entre la persona treballadora  i l'estudiant/a.
     

Llegit al Diario  La Ley nüm. 8889, Secció Jurisprudència, 27 de desembre de 2016.

Podeu consultar a la comunitat virtual  els antecedents d'aquesta sentència en el següent enllaç, on ens fèiem ressò de la proposta prèvia de l’ advocat del TJUE en aquest assumpte que finalment ha estat acceptada pel Tribunal:

http://compromesosambleducacio.diba.cat/blogs/2016/06/14/ue-concepte-de-filla-families-reconstituides-efectes-dajuts