L'avaluació en l'educació primària: de la qualificació numèrica a l'avaluació de l'assoliment

Si seguiu les xarxes socials, aquesta setmana passada ha estat notícia que la Generalitat de Catalunya ha aprovat una normativa per a l’avaluació de l’educació primària que és d’aplicació des de l’inici del curs 2016/17.

Tot i que el major ressò mediàtic ha estat recent, aquesta normativa es va aprovar al juny passat i va ser publicada al DOGC de 23 de juny de 2016. Es tracta de l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària i que afecta el centres docents públics i privats que imparteixen aquesta etapa educativa, inclosos els centres d'educació especial i les unitats de suport a l'educació especial o altres agrupaments singulars en centres ordinaris.

Podeu consultar l'ordre a aquest enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7148/1508505.pdf

Una de les novetats més comentades aquests dies ha estat el canvi en la nomenclatura de l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumne/a que passa de fer-se numèricament  a fer-se per graus d’assoliment:

  • AE excel·lent 
  • AN notable 
  • AS satisfactori 
  • NS no assoliment.  

També s'ha comentat molt la possible contradicció amb l'establert per la LOMCE. Sobre aquest punt val la pena reproduir alguns fragments de la valoració feta per la Direcció General d’Educació Infantil i Primària respecte del dictamen 107/2016 de la comissió jurídica assessora sobre el projecte d’aquesta ordre:

“la nomenclatura de l’avaluació en quatre nivells, que són la resposta adequada per avaluar el grau d’assoliment de les competències dels alumnes en els diferents nivells de primària. Amb la nova ordre aquesta qualificació s’enriqueix, ja que no només fa una qualificació global de tota l’àrea, si no que concreta cadascuna de les dimensions, donant una informació qualitativa del procés de cada alumne.

L’ordre d’avaluació de l’educació primària dóna resposta a com s’han d’avaluar les competències, aspecte que no s’havia desenvolupat fins aquest moment, relacionant les competències bàsiques amb els continguts, tal com estableix el mandat europeu que insta a desenvolupar i comprovar l’ús competent que fem del coneixement sobre la realitat.”

En la línia de no contradicció,  l’article 19 de l’Ordre estableix l’equivalència amb la LOMCE quan els documents oficials d'avaluació hagin de tenir efecte fora de Catalunya, o  quan altres circumstàncies ho fessin necessari.

Trobareu l'anterior valoració, els informes, i els dictàmens més importants emesos en el procediment d'aprovació d'aquesta Ordre al següent enllaç: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/disposicions-tramit/projectes-ordre/orequisits

I la notícia de la publicació de la citada Ordre feta en aquesta comunitat virtual a aquest altre enllaç: 

http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2016/06/23/generalitat-aprova-procediment-documents-requisits-formals-del-proces-davaluacio-led

Les novetats que introdueix aquesta Ordre sobre el procés d'avaluació en l'educació primària van molt més enllà del què ha sortit al mitjans de comunicació, i del què per raons de temps i d'espai s'ha comentat aquí. Si teniu una estona, us recomano la seva lectura aquest Nadal.