La Generalitat obre convocatòria "express" per a la concessió de subvencions de PFI pel curs 2016/17

La RESOLUCIÓ ENS/2565/2016, de 16 de novembre,  obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) el curs 2016-2017.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades a l'Ordre ENS/303/2016, de 14 de novembre que podeu llegir al següent enllaç del portal DOGC:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7249/1554342.pdf

Beneficiaris:

Poden participar en aquesta convocatòria:

  • Els centres públics que no siguin de titularitat de la Generalitat de Catalunya
  • Els establiments autoritzats pel Departament d'Ensenyament, inclosos a la Resolució ENS/2375/2016, de 19 d'octubre, per la qual es fa pública la relació de centres que ofereixen Programes de Formació i Inserció el curs 2016-2017
  • Els centres educatius privats

La quantia màxima destinada a la concessió d'aquestes subvencions és de 3.950.000,00 euros

Terminis

  • De presentació de sol·licituds: set dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC el 18 de novembre de 2016.
  • D’execució:  s'han d'iniciar durant el període comprés entre el 14 de setembre i el 23 de desembre de 2016 i han de finalitzar com a màxim el 31 de juliol de 2017, inclosa la formació pràctica en centres de treball.

La sol·licitud pot incloure un màxim de dos PFI per centre o establiment o un màxim de tres, sempre i quan els perfils sol·licitats pertanyin a dues o més famílies professionals diferents. Els perfils professionals i els imports subvencionables consten a l’annex de la Resolució. Podeu consultar-la íntegrament en aquest enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7250/1554698.pdf