L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades dictamina que cal autorització expressa per instar el certificat de delictes sexuals

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha emès un dictamen sobre la possibilitat de presumir el consentiment, si no hi ha oposició expressa, en relació amb l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS), des de la perspectiva de la protecció de dades (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)) i en el marc de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència que exigeix l’acreditació de no haver estat condemnat/da per delictes sexuals per poder dur a terme treballs que impliquin contacte habitual amb persones menors.

La consulta objecte de dictamen es va centrar en determinar si una Administració Pública (en aquest cas concret del sector sanitari) podia "obtenir, mitjançant les aplicacions informàtiques oportunes" aquesta  certificació de "forma directa”, presumint implícitament el consentiment de la persona treballadora per sol·licitar-la (sempre que no s'hagués oposat de forma expressa).

L'Autoritat Catalana dictamina que aquesta presumpció no és possible, i ho fa en els següents termes literals:

"És necessari el consentiment exprés dels afectats (com es desprèn de l’article 9.2 RD 1110/2015, en connexió amb l’article 7.3 LOPD) per tal que una Administració pública, en aquest cas, la Institució sanitària que formula la consulta, pugui sol·licitar al RCDS el certificat per delictes de naturalesa sexual, de manera que no es pot considerar que l’article 28.2 de la LPACAP habiliti la sol·licitud d’un certificat al RCDS presumint el consentiment dels afectats". 

Malgrat el dictamen es va fer a petició d'una institució sanitària, és aplicable, entre d'altres, a les Administracions públiques educatives.

Trobareu el text a aquest enllaç: 

http://www.apd.cat/media/dictamen/ca_908.pdf#search="e l'article 9.2 RD 1110/2015,"