Sentència del TS: legítim accés per la mare d'una menor al seu compte de «Facebook» davant sospites clares de ciberassetjament

El Tribunal Suprem, Sala 2a, en sentència de 10 de desembre de 2015 (Rec. 912/2015) estableix que  les persones menors són titulars del dret a la intimitat d'acord amb la seva maduresa, però amb les següents consideracions:

  • La Llei de Protecció del Menor 1/1996 disposa que els/les pares/mares o tutors/es i els poders públics han de respectar el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge  així com el secret de les seves comunicacions, que tenen reconeguts les persones menors d’edat. També les han de protegir davant de possibles atacs de tercers. Aquests drets, com qualsevol altre, es poden veure sotmesos a restriccions en aquells casos en què es constata l'existència d'un interès constitucionalment prevalent al de mantenir la privacitat de determinada informació.
  • En aquest sentit, l'ordenament jurídic no pot fer descansar en els pares i en les mares  unes obligacions de vetllar pels seus fills/filles menors i al mateix temps desposseir-de tota capacitat de control en casos en què les evidències apunten inequívocament  cap u una activitat presumptament delictiva i no esgotada, sinó viva. En aquest cas, l'objectiu prioritari ha de ser fer-la cessar i justifica l’accés al compte de «Facebook» de la menor per part de la seva mare.

Notícia llegida al Diari La Ley Nº 8716, Secció La Sentència del dia Ref. D-80, Editorial La Ley