Sentència sobre la diferència entre beca i relació laboral

El Tribunal Superior de Justícia de Galícia, Sala del Social, en sentència  1982/2016 de 31 de març de 2016 estableix la diferenciació entre "beca" i "relació laboral"en el següents termes : l'element essencial per a la configuració d'una beca és la seva finalitat formativa mentre que en una relació laboral la finalitat és l'obtenció de la prestació d'un servei.

Partint d'aquesta premissa estableix que existeix relació laboral:

  • Si l'entitat fa seus els fruïts del treball de la persona becada
  • Si els serveis que presta el  becari/a, cobreixen  necessitats que de no ser dutes a terme a través de la beca, haurien d'encomanar-se a una tercera persona
  • Si la persona becada es  limita a realitzar els continguts propis de l'esfera d'activitat de l'entitat

Les anteriors evidències prevalen sobre d'altres com:

  • Que l'horari coincidís amb el calendari escolar i no amb el laboral
  • Que l'activitat desenvolupada pel becari/a no es realitzés tots els dies laborables
  • Que l'horari fos compatible amb l'horari dels seus estudis.

La diferència entre les beques i les relacions laborals és difusa, i sempre cal analitzar el cas concret. Aquesta sentència, però, aporta elements objectius.

Llegit a el Diario La Ley, núm 8789, Secció Jurisprudència,  de 23 de Junio de 2016