El Govern aprova el Pla de simplificació normativa 2016-2017

El Govern català ha entomat per ACORD GOV/114/2016, de 2 d'agost, publicat al DOGC del 5 d'agost d'enguany. un procés de simplificació de la normativa vigent aprovant un Pla pel  2016/17. 

La profusió normativa existent genera a la pràctica  força confusió sobre la regulació  aplicable. L'àmbit educatiu local és un clar exemple al respecte.

Aquesta "incertesa" impacta negactivament en la presa de decisions polítiques ja que dificulta, tant la determinació  dels beneficis econòmics, socials i ambientals, com l'avaluació de l'assoliment dels objectius previstos.

El Pla aprovat conté de forma sintètica els següents objectius estratègics :

  1. Establir pautes comunes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat sobre les derogacions, per tal de facilitar una major simplificació normativa.
  2. Consolidar i refondre les normes amb rang de llei vigents i derogar expressament aquelles que hagin perdut la seva vigència o ja no siguin d'aplicació.
  3. Fixar una planificació conjunta dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat per consolidar i refondre els decrets vigents, així com per derogar expressament els decrets i les ordres que hagin perdut la seva vigència o ja no siguin d'aplicació.

Es crea una Comissió de Seguiment que haurà d'informar el Consell Tècnic al gener de 2017 sobre:

  • Els resultats del Pla, i
  • Els plantejaments estratègics per a  la implementació d'una segona fase que caldrà aprovar-se per un nou Pla.

En la línia  de simplificació de la  regulació normativa s'inscriuen, entre d'altres, l'Estratègia Europa 2020 i successives recomanacions de la Comissió Europea.

Per consultar el text publicat al DOGC podeu clicar al següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7178/1524306.pdf

L'aprovació d'aquest Pla és una bona i esperada notícia que desitgem sigui aviat realitat.