El TC limita la possibilitat d'ampliar plantilla per la creació de nous serveis públics

El Tribunal Constitucional estima el recurs  del Govern Espanyol contra la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, que recordem estan prorrogats, i declara la inconstitucionalitat i nul·litat de l'incís «o, amb l'autorització prèvia del Govern, de la posada en funcionament de nous serveis públics» de l'article 34  que deia literalment:

"Limitació de l’augment de despeses de personal

En l’exercici del 2015 no es poden tramitar expedients d’ampliació de plantilla ni disposicions o expedients de creació o de reestructuració d’unitats orgàniques que comportin un increment global de la despesa de personal, llevat de les unitats derivades d’un traspàs de serveis o, amb l’autorització prèvia del Govern, de la posada en funcionament de nous serveis públics "

Podeu accedir al text de la Llei en el següent enllaç del portal DOGC:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6830/1410827.pdf

Després de la sentència del Tribunal Constitucional el redactat definitiu de l'art.34 será aquest:

"Limitació de l’augment de despeses de personal 

En l’exercici del 2015 no es poden tramitar expedients d’ampliació de plantilla ni disposicions o expedients de creació o de reestructuració d’unitats orgàniques que comportin un increment global de la despesa de personal, llevat de les unitats derivades d’un traspàs de serveis"

El veredicte judicial del TC ha estat publicat en el DOGC Núm. 7147 - 22.6.2016 i el trobareu en aquest enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7147/1508371.pdf