La Generalitat aprova normativa per transposar les Directives comunitàries en matèria de contractació pública

El DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, ha estat publicat en el DOGC núm. 7133 el 2.6.2016, i entrarà en vigència a l’endemà de la seva publicació.

Aquest Decret

1: Transposa a Catalunya :

  • La Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació dels contractes de concessió.
  • I la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.

2: Pe resoldre alguns dels dubtes plantejats arran de:

  • L'Informe 1/2016, , en data 6 d'abril de 2016, de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat on es concreten quines disposicions de les directives esmentades són d'aplicació directa.
  • I la Instrucció 1/2016, de 28 d'abril, de la Direcció General de Contractació Pública, la qual té per objecte concretar els efectes de la citada aplicació directa

Cal tenir en compte que la contractació pública representa entre un 35% -40% del total dels pressupostos de les administracions públiques de Catalunya, i que gran part d'aquesta contractació té per objecte la prestació de serveis públics vinculats al benestar de la ciutadania i a la garantia de drets fonamentals, com ara el dret a l'educació, el dret a la salut, el dret a l'habitatge o al medi ambient.

Entre les mesures que introdueix el decret, es poden destacar breument aquestes:

1:  La limitació dels contractes:

1.1:  De  concessió d'obra pública o de gestió de serveis públics a aquells  on es transfereixi  el risc operacional, entenent que aquest es produirà  quan no es garanteixi a l'empresa concessionària, en condicions normals de funcionament, la recuperació de les inversions o les despeses que hagi efectuat en el marc de la concessió.

Els contractes on no hi hagi transferència del risc operacional, a partir de l’entrada en vigència d’aquest decret s'han de qualificar com a contractes d'obra o contractes de serveis,  o subsidiàriament com a contractes administratius especials

1.2:  I dels que es poden adjudicar pel procediment negociat, fora dels que ho podran continuar sent  en raó a la quantia

2: Les empreses licitadores no estan obligades a acreditar documentalment, en el moment de la presentació d'ofertes, el compliment dels requisits de capacitat i solvència. Els òrgans de contractació hauran d'admetre una declaració responsable

3:  La introducció de nous conceptes econòmics:

3.1: Del volum de negoci estimat de la futura empresa concessionària, com a conseqüència de l'adjudicació de la concessió, excloent-ne l'IVA, i qualsevol altre tribut que fos d'aplicació per calcular el valor estimat del contracte.

3.2: Del cost del cicle de vida per a la valoració de les proposicions econòmiques  més avantatjoses, on caldrà tenir en compte la valoració de totes les fases necessàries per a l'execució del contracte.

4: L’exigència d’elaborar un  informe, que s’haurà  d'incloure a l'expedient, per  justificar  els motius pels quals el contracte no s’ha dividit en  lots.

5: La possibilitat d’aplicar mesures  simplificadores i de gestió eficient en la tramitació dels contractes que s'adjudiquin pel procediment obert, amb valor estimat inferior a 100.000 €, en cas de serveis i subministraments, i amb valor estimat inferior a 1.000.000 €, en cas d'obres.

Sortiran nous dubtes en l'aplicació d'aquesta normativa per la complexitat i novetat d'algunes de les mesures, però és d'agrair la seva publicació.

Podeu trobar aquest Decret Llei al següent link: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7133/1500250.pdf