El TS considera que els centres privats concertats no són secundaris respecte als públics

La Secció Quarta de la Sala del Contenciós - administratiu del Tribunal Suprem recentment ha dictat tres sentències sobre centres educatius d'ensenyament concertat titularitat de confessions religioses a les què la Junta d'Andalusia havia retallat les seves unitats.

En una d’aquestes sentències, el TS considera que no està justificat que l’Administració  suprimeixi una unitat del centre concertat ja que entén que  té un nombre suficient d'alumnes. I fa el següent raonament:

Les lleis orgàniques reguladores del Dret a l’Educació de 1985 i 2006 estableixen un règim dual per a la prestació  de l'ensenyament obligatori i gratuït que pivota sobre dos eixos : el privat concertat i  el públic, de manera que:

" no s'atorga , en aquesta regulació legal, als centres privats concertats un caràcter secundari o accessori respecte dels centres públics, per arribar únicament on no arribin aquests últims, és a dir, per suplir les mancances de la ensenyament públic, que és el que s'infereix de la motivació, per a la supressió d'una unitat , en l'ordre impugnada en la instància. Recordem que n'hi hauria prou , en conseqüència, amb la mera existència de places vacants en els centres públics "

Aquesta sentència  no manté la doctrina que el Tribunal  havia establert en cinc sentències anteriors en els últims dotze anys, segons la qual :

“quan es tracta d'una modificació d'un concert educatiu vigent, discutint- la existència d'una causa legal que justifiqui aquest canvi , com és la disminució del nombre d'alumnes, això és raó suficient per reduir , en el següent curs escolar, les unitats previstes”.

Llegit a el Diari La Ley, 31 de Maig de 2016

1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica