El TS avala la possibilitat d'exigir un determinat perfil lingüístic per accedir a certs llocs de treball en la funció pública

La Sala del Contenciós – administratiu del Tribunal Suprem (TS)  dicta  sentència el 30 de desembre  de 2015 en relació a la impugnació del  procés selectiu per a l'ingrés com a personal funcionari de carrera del Cos Superior Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques de l'Administració General de la Comunitat Autònoma del País Basc per valorar el coneixement de l’euskera
 
Es manifesta a la sentència que si el lloc de treball convocat té un determinat perfil lingüístic que respon a la necessitat d’utilitzar l’euskera en el corresponent lloc de treball, és preceptiu que s’exigeixi el seu coneixement en les provés d’accés, sense que aquesta exigència sigui discriminatòria.
 
Segueix així el TS la doctrina establerta pel Tribunal Constitucional que considera que l'exigència de la llengua pròpia “autonòmica” no és contrària als articles 14  i 23.2 de la Constitució Espanyola quan de la naturalesa de les seves funcions es derivi aquesta exigència i així  s’hagi estat establert en les relacions dels llocs de treball.
 

Tot i que aquesta sentència ha estat dictada en relació a una convocatòria del País Basc, respecte a l'euskera i a un lloc per desenvolupar funcions informàtiques, al meu entendre el criteri que estableix és totalment extrapolable a Catalunya, respecte al català i a l'àmbit educatiu

Aquesta sentència ha estat consultada al Diario La Ley, Nº 8743, Secció Jurisprudència, 18 d’abril de 2016, Editorial LA LEY

1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica