El TS interpreta el període de reserva de les places amb NEE (II)

Faig pública la resposta donada a una consulta sobre la sentència del Tribunal Suprem que interpreta el període de reserva de les places amb NEE

Vull agrair expressament la participació i la confiança dipositada en nosaltres al respecte.

ANTECEDENTS

La Sentència del TS  resol un recurs interposat per FERE-CECA contra  la normativa dictada l’any 2013 per la Comunitat de Madrid on s’establia el procediment d’admissió d’alumnes en els centres docents sostinguts amb fons públics en entendre que  vulnerava l’art. 87.2 de la LOE.

L’apartat 2 de l’art.87 LOE ha estat modificat en dues ocasions. La versió que era vigent a l’any 2013 quan es va dictar la normativa impugnada i per tant la que va analitzar el TS deia:

“Art. 87.2. Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo las Administraciones educativas podrán reservarle hasta el final del período de preinscripción y matrícula una parte de las plazas de los centros públicos y privados concertados. Asimismo, podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos por aula en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía.”

A l’actualitat, l’art. 87.2 LOE diu el següent, després d’haver estat modificat per la disposició final sisena de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància y a la adolescència:

Art.87.2. Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, las Administraciones educativas deberán reservarle hasta el final del período de preinscripción y matrícula una parte de las plazas de los centros públicos y privados concertados.

Asimismo, podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna”.

La modificació en el redactat  no afecta al pronunciament explícit del TS sobre la reserva de places per a alumnes de NEE pel que fa a la consulta realitzada que exposo a continuació:

CONSULTA:

1: ¿La sentència és d’aplicació immediata en el procés de preinscripció i matrícula actual  a Catalunya?

Cal tenir en compte que la sentència es pronuncia sobre una normativa de la Comunitat de Madrid, i que declara que la citada normativa no vulnera la normativa orgànica d’educació. Ara bé  els seus efectes són “erga omnes” és a dir afecten a tothom, però, respecte a la normativa impugnada.

Diu l’art.72.2 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa que

“La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.”

Tenint en compte que Catalunya és competent per dictar la seva pròpia normativa en aquest àmbit, caldria valorar si la recentment publicada RESOLUCIÓ ENS/505/2016, de 25 de febrer per a la preinscripció i matrícula del curs 2016/2017 vulnera l’art.87.2 LOE en  la interpretació que estableix el TS en la sentència comentada. En aquest sentit, passo a reproduir literalment el que es diu aquesta RESOLUCIÖ al respecte:

“2.4 Vigència de les reserves per a alumnes amb necessitats educatives específiques. Aquestes reserves són vigents fins al dia anterior a la publicació de les llistes d'admesos, quan ja s'han atès totes les sol·licituds que afecten aquests alumnes presentades durant el procés de preinscripció”

Entenc, doncs, que la literalitat no s'ajusta. Ara bé cal un pronunciament judicial que estableixi aquesta vulneració. I per crear jurisprudència es precís que hi hagin dues sentències en el  mateix sentit.

2:  ¿ La sentència és definitiva ?

La Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial diu literalment a l’art. 53:

“ El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo."

La resposta, per tant, és 

Tot i això, es pot interposar recurs davant del Tribunal Constitucional  si es donen alguns dels supòsits jurídics que ho permeten, per exemple vulneració de drets fonamentals com el dret a la igualtat o el dret a l’educació. Aquest recurs, però, no em consta que estigui interposat.

3: ¿El període de reserva de places amb NEE inclou tot el curs ?

En aquest cas la resposta també és SÍ.

Hi ha un vot particular en la sentència del TS  que resulta molt aclaridor al respecte ja que en ell un dels magistrats manifesta la seva discrepància  amb  la resolució precisament perquè entén que la reserva de places per alumnes amb NEE no es pot fer durant tot el curs.

Trobareu el comentari inicial sobre aquesta sentència al següent enllaç de la comunitat virtual: http://goo.gl/Ytiscc

1
Etiquetes:
jurisprudència NEE
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica