L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha emès un informe sobre el drets dels pares a accedir a les notes escolars

El dictamen de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades es recull a l'Informe 0441/2015 recentment publicat a la seva web, i se centra exclusivament en l'accès a les notes dels fills majors d'edat.

  1. Pel que als estudis universitaris, diu literalment:

"la disposición Adicional vigésimo primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece que “no será preciso el consentimiento de los estudiantes para la publicación de los resultados de las pruebas relacionadas con la evaluación de sus conocimientos y competencias ni de los actos que resulten necesarios para la adecuada realización y seguimiento de dicha evaluación” "

  1. Pel que fa a la resta de centres educatius, vincula el dret d'accès a les obligacions d'aliments i de sufragar les despeses relatives a l'educació dels seus fills imposades als pares pel Codi Civil i conclou que :

si els pares paguen  les despeses d’educació dels seus fills majors d’edat, es pot presumir que ostenten un interès legítim en conèixer les seves qualificacions, llevat que prevalgui el dret a la intimitat i protecció de dades dels fills (art. 7.f/ de la Directiva europea 95/46 de Protecció de Dades).

Podeu llegir l'informe complert a la següent adreça web:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/common/pdf_destacados/2015-0441__Acceso-por-los-padres-a-las-calificaciones-escolares-de-hijos-mayores-de-edad.pdf

1
Etiquetes:
doctrina AEPD