L'Agència Espanyola de Protecció de Dades avala l’ús de videovigilància en patis i menjadors escolars

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)  ha emès un informe en el qual avala l’ús de càmeres de vídeo en zones comuns dels centres escolars, concretament en patis i menjadors, amb la finalitat de protegir l'interès superior del menor. Però, exigeix el compliment d'un sèrie de requisits. Els  més importants són els següents:
 

  1. El sistema de videovigilància només ha de permetre la captació i reproducció de les imatges estrictament necessàries per garantir la protecció de les persones menors d'edat.
  2. Els espais vigilats han de ser comuns. Però no es podrà fer servir  en llocs com les aules « en què amb fins de control laboral implicaria un monitoratge permanent dels empleats ». 
  3. S’han d’imposar estrictes mesures  de seguretat per l’accés a les imatges, tant en el visionat inicial com en els possibles accessos als enregistraments.
  4. El període de conservació per a la conservació de les imatges guardades,recomanat per l'AEPD són 10 dies, malgrat el termini general màxim seria en tot cas d’1 mes des de la seva captació. 
  5. S’han de complir totes les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades. És a dir:
  •  “Permetre l'exercici dels drets dels interessats i , en particular el dret d’accés que podrien sol·licitar els pares en virtut de l'art . 13.1 RDLOPD ( LA LLEI 13934/2007 ) en connexió amb l'art. 15 LOPD ( LA LLEI 4633/1999 ) ;
  •  Inscriure els fitxers en el Registre General de Protecció de Dades i complir les restants mesures de seguretat, com l’elaboració d'un document de seguretat;
  • I en tot cas , preservar la finalitat al·legada per a l’ús de les dades, que no és altra que l'interès superior del menor, sense que es puguin utilitzar les dades per a altres fins, com seria l’ús del sistema de videovigilància amb fins de seguretat privada , control laboral exclusivament o qualssevol altres “

Aquest dictamen ha estat llegit a: "Diario La Ley, Nº 8739, Sección Tribuna, 12 de Abril de 2016, Ref. D-153, Editorial LA LEY"

1
Etiquetes:
doctrina AEPD