S’aprova el currículum de l’ensenyament de la Religió Islàmica al 2on cicle d’Educació Infantil, a l’ESO i al Batxillerat

L’aprovació del currículum s’efectua per dues resolucions diferenciades, ambdues de 14 de març de 2016 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Govern Espanyol, publicades al BOE del 18 de març de 2016, Núm.67.

Podeu consultar la Resolució que fa públic el currículum de l’ensenyament de la Religió Islàmica al 2on cicle d’Educació Infantil en el següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/18/pdfs/BOE-A-2016-2714.pdf

I la Resolució que fa públic el currículum de l’ensenyament de la Religió Islàmica a l’ Educació Secundària Obligatòria  i en el Batxillerat, en aquest altre enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/18/pdfs/BOE-A-2016-2715.pdf

En els antecedents de la Resolució es fa constar expressament el següent:

"En definitiva, son precisamente estas dos vertientes, la específicamente religiosa y la de carácter universal, las que favorecerán el desarrollo integral de niños y niñas en los ámbitos moral, afectivo y cognitivo; todo ello dentro del aprecio y protección que profesa nuestra sociedad hacia los menores"

Amb el màxim respecte per totes les creences religioses, la pregunta que em faig a títol exclusivament personal és si aquest comentari està desmereixen l’educació laica com afavoridora del desenvolupament integral dels infants, malgrat l’Estat Espanyol es declari aconfessional i estigui reconegut el dret a la laïcitat com un dret fonamental a l’art. 16.3 de la Constitució Espanyola de 1978 que diu literalment: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”