L'1 de març ha entrat en vigència el Registre Central de Delinqüents Sexuals

Des de la modificació de la Llei d'infància a l'agost del 2015 qualsevol persona que treballi o realitzi altres tipus d'activitats que comportin un contacte habitual amb menors  haurà d'acreditar davant l'entitat  empleadora una certificació negativa que demostri que no està inclosa en el Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

Alguns centres educatius ja han començat a demanar aquestes certificacions en els processos de selecció,  però és a partir de l'1 de març  quan es poden obtenir certificacions específiques sobre delictes sexuals.

La creació d'aquesta base de dades té el seu origen en el Conveni de Lanzarote del Consell d'Europa. El Regne Unit ja el té implantat. A nivell de l'Estat Espanyol tenen aquests antecedents més de 43.000 persones.

Aquests registre inclourà:

  • Tant els antecedents penals de les persones majors de 18 anys i els dels menors amb responsabilitat penal amb condemna ferma per delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ( que inclouen l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual , prostitució i explotació sexual i corrupció de menors ), així com per tracta d'éssers humans amb fins d'explotació sexual, incloent la pornografia, amb independència de l'edat de la víctima.
  • Com dades genètiques de la persona resgistrada

El Registre Central de Delinqüents Sexuals està regulat al Reial Decret 1110/2015, d'11 de desembre ( BOE Núm.132 de 15 de desembre de 2015) 

Trobareu el text normatiu al portal BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14264

I més articles de la comunitat sobre aquest tema a: http://goo.gl/HSldTp

1
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica