¿Com ens afecta la modificació de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor? II part

En relació a l’obligació continguda a la normativa de protecció jurídica del menor a la què feia referència en un apunt anterior (art. 13.5 de l’actual Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, (LOPJM) en la nova redacció donada per l'article 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència) i davant la importància a tots els nivells de complir el seu mandat, comparteixo amb vosaltres la publicació de la Instrucció 1/2016, sobre el requisit d'accés i d'exercici dels llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors.

Diu l’art.13.5 LOPJM:

“Serà requisit per l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans. A tal efecte, qui pretengui tenir accés a tals professions, oficis o activitats haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”

La Instrucció 1/2016, a la que feia referència, ha estat dictada per l’Institut Català de la Salut. Tot i així, i  al menys fins que a l’àmbit educatiu es dicti una instrucció específica, crec que el seu contingut és força orientatiu. Per exemple:

  1. Aclareix que fins que no entri en funcionament el registre central de delinqüents sexuals, la certificació a què es refereix l'article 13 de la LOPJM és emesa pel registre central d'antecedents penals (disposició transitòria quarta de la Llei 26/2015).

  1. Descriu el procediment  que es segueix per obtenir la certificació negativa:
  • “La persona encarregada del registre central de delinqüents sexuals, previ consentiment de la persona interessada o de qui la representa, ha d'informar de les dades relatives a la persona interessada que contingui el registre, a instàncies de qualsevol òrgan de les administracions públiques davant el qual es tramiti procediment per accedir a professions, oficis o activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, així com per al seu exercici. En absència de tal consentiment, el certificat s'expedeix a instàncies de la persona interessada mateixa (art. 9.2 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel que es regula el registre central de delinqüents sexuals)”.

  1. Imposa de la revisió, cada tres anys com a mínim, de la vigència de la certificació negativa respecte a aquells professionals que tenen un contacte habitual amb menors. En el nostre àmbit, aquest període màxim ens pot servir de referència.

També fa una relació de les professions que es consideren tenen un contacte habitual amb menors. En aquest punt caldrà esperar a la normativa específica educativa, al menys pel que fa a algunes professions sobre les què podríem tenir dubtes al respecte.

Us passo el link del DOGC, Núm. 7061 de 18.2.2016, on ha sortit publicada aquesta Instrucció per si us interessa consultar-la:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7061/1475274.pdf

Salutacions

1
Etiquetes:
normativa