¿Com ens afecta la modificació de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor?

En períodes com aquest on molts de vosaltres heu començat els tràmits administratius necessaris per a l’adjudicació o la contractació directa de persones i/o empreses perquè gestionin serveis i/o projectes que es faran realitat en el proper curs escolar en els nostres municipis, penso que pot ser útil fer memòria d’alguna de les últimes reformes normatives que poden afectar aquests processos.

En aquesta ocasió faig referència a la llei espanyola  26/2015, de 28 de juliol, ( BOE de 29 de juliol) de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència,  que va transposar la Directiva 2011/93/UE, de 13 de desembre, relativa a la lluita contra els abusos sexuals i l'explotació sexual dels menors i la pornografia infantil.Aquesta llei, entre d’altres modificacions, va introduir uns nous apartats  a l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor. Així l’actual art.13.5  de la citada llei diu:  

“Serà requisit per l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans. A tal efecte, qui pretengui tenir accés a tals professions, oficis o activitats haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals”

¿ Com ens afecta aquesta modificació ? En la necessitat de preveure el lliurament d’aquesta certificació en el redactat de totes aquelles activitats educatives  que contractem i que impliquin un contacte  amb menors de forma "habitual"Cal parar atenció al concepte d'habitualitat ja que si aquesta no es dóna no serà precís reclamar aquesta certificació.

Espero que aquesta “ repesca” de normativa us hagi estat d’utilitat

Salutacions

1
Etiquetes:
normativa