Valoracions qualitatives de participants a accions formatives (VI). La planificació educativa municipal: un mecanisme d'equitat i cohesió social.