Suport als municipis per facilitar l'accés a la formació professional