normativa

L'Estat Espanyol aprova la llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

La llei orgànica  26/2015 ha estat precedida recentment per la llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, també anomenada “de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia” (publicada en el  BOE Núm. 175  de 23 de juliol). Això no obstant, estem davant de normatives diferents que regulen àmbits connexos però diferenciats.

S’ ha aprovat la llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme

Aquesta llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme, publicada en el DOGC Núm. 6930 - 7.8.2015, té per objecte :

  • regular el model català de voluntariat, fomentant-lo, divulgant-lo i protegint-lo;
  • i  donar-l’hi suport com a agent de transformació social.

Quin paper tenen les Administracions Locals:

L'Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a administracions locals del Programa Treball i Formació i obre la convocatòria 2015

L'Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a administracions locals del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur, i obre la convocatòria per a l'any 2015

Objecte: Aquest és un Programa mixt de treball i formació que pretén millorar la qualificació professional de persones en atur  beneficiàries de la renda mínima d'inserció mitjançant:

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publica els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals

La Resolució de 23 de juny de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local (BOE Núm.158, de 03.07.15) especifica els elements inclosos en els  annexos de l’ Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre,  on s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.

Pel que fa a les competències considerades pròpies per la LBRL en l’àmbit educatiu municipal, s’han establert els següents:

La Generalitat aprova la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, va ser publicada al DOGC Núm 6919 el  23.07.15.

La Generalitat acaba d’aprovar la Llei 20/2015, de 29 de juliol, que modifica la llei catalana d'arxius i documents amb la finalitat d’adaptar-ne el contingut al nou règim d’accés a la informació i documentació públiques

La Llei 20/2015, de 29 de juliol, ha estat publicada al DOGC Núm. 6927 el 4.8.2015.  

Modifica la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (DOGC núm. 3437, de 24.7.2001)  en diversos articles i punts, entre els quals es troba el propi nom de la norma que a partir d’ara es dirà "Llei d’arxius i gestió de documents".

La Generalitat regula per Decret 176/2015, de 4 d'agost, les normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, i estipula el concepte i la quantia de les despeses indemnitzables als ajuntaments

El Decret 176/2015, de 4 d'agost, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, publicat al DOGC Núm. 6928 - 5.8.2015, regula, entre d'altres, pel que fa al nostre àmbit específic:

La Generalitat aprova una nova Ordre per regular la formació en centres de treball

La Generalitat ha aprovat per Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, publicada al DOGC Núm. 6928  de  5.8.2015 l’establiment del règim de la formació en centres de treball, que s’inclou en els currículums dels ensenyaments i continguts formatius implantats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament, i que  comprèn:

S'obre convocatòria per l'atorgament de subvencions, entre d'altres a EELL, que realitzin activitats d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat

Per Ordre EMO/225/2015, de 17 de juliol, s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

S'obre convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'AMPES

L'ordre ENS/223/2015, de 15 de juliol (DOGC Núm. 6918 - 22.7.2015) aprova les bases reguladores i obre la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius no universitaris. 

Objectiu:facilitar i potenciar la vida associativa d'aquestes entitats dins la comunitat educativa.