normativa

Es publica al DOGC el calendari de desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya

Per ACORD GOV/143/2015, d'1 de setembre (DOGC Núm. 6949 de 3.9.2015) s'aprova el calendari de desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya.

En aquest calendari hi ha 3 períodes  clau:

El MECD convoca premis a la qualitat i a la innovació en Orientació i FP cofinançats pel FSE

Per Resolució de 14 de agost de 2015 (BOE de 3 de setembre, Núm. 211) la “Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades” convoca “Premios a la Calidad e Innovación en Orientación y Formación Profesional” amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

Qui pot participar: Els centres docents sostinguts amb fons públic:

S'obre la convocatòria pública corresponent al curs 2014-2015 per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social

Per Ordre ENS/248/2015, de 27 de juliol, (DOGC  Núm. 6941  de 24.8.2015) s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social i s’obre la convocatòria.

Beneficiaris: poden acollir-se a aquesta convocatòria les llars d’infants de titularitat privada que compleixin els requisits específics següents:

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya obre la convocatòria dels XIII Premis CAC a l’escola

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb la col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,  mitjançant  Acord 109/2015, de 24 de juliol,  publicat en el DOGC Núm. 6947  d’1.9.2015 ha aprovat la  convocatòria dels XIII Premis CAC a l’escola.

Aquests premis tenen dues categories:

La Generalitat aprova l’ordenació del currículum d'educació secundària obligatòria

La Generalitat mitjançant el Decret 187/2015, de 25 d'agost, ha aprovat l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC Núm. 6945 de  28 d'agost de 2015). 

La Generalitat actualitza els efectes de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior superades per adaptar-los a l'ordenació vigent

La Resolució ENS/1955/2015, de 4 d'agost, (publicada al DOGC núm. 6946 de 31.8.2015) actualitza els efectes de les proves d'accés als cicles formatius de grau superioren base a la doble evolucióque hi ha hagut en aquest àmbit:

La Generalitat obre la convocatòria 2015 per a la concessió de subvencions del Programa Joves per l'ocupació que afecta entre d’altres a les entitats locals de més de 20.000 habitants de la demarcació de Barcelona

L’Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost, modifica  l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació" i s'obre la convocatòria 2015 i 2016.

La Generalitat aprova la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional de l'àmbit laboral

Per Ordre ENS/237/2015, de 22 de juliol, publicada al DOGC Núm. 6924 - 30.7.2015 la Generalitat ha aprovat el procediment a seguir per l’aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional acreditable mitjançant els certificats de professionalitat.

L’àmbit d’aplicació  d’aquesta Ordre abasta  concretament la correspondència entre:

El Govern Espanyol aprova el “Plan Anual de Política de Empleo para 2015” que conté com un dels objectius estratègics la millora de la formació professional

Per Resolució de 29 de juliol de 2015, de la Secretaria de Estado de Empleo,  es fa públic l’Acord del Consell de Ministres de 24 de juliol de 2015, que va aprovar “el Plan Anual de Política de Empleo para 2015” BOE Núm. 191 d’11.08.15.

Seguint l’” Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016”, aquest Pla ha de donar compliment als cinc objectius estratègics següents:

La llei catalana 16/2015,de 21 de juliol, empara la possibilitat de suspendre temporalment els serveis educatius locals per insuficiència de recursos a nivell fiscal

S’ha aprovat la llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC Núm. 6920 - 24.7.2015)