normativa

El Departament d’Ensenyament aprova la definició, les modalitats, els requisits, el procediment comú i els criteris de valoració de la innovació pedagògica.

La definició, les modalitats, els requisits, el procediment comú i els criteris de valoració de la innovació pedagògica han estat establerts per l’Ordre  ENS/303/2015, de 21 de setembre, publicada en el  núm. 6966  de 30.9.2015, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

La Generalitat aprova el procediment per demanar els informes preceptius necessaris per dur a terme una competència local de caràcter no propi o delegat després de l’entrada en vigència de la LRSAL

El DECRET 208/2015, de 22 de setembre, publicat al DOGC núm. 6963 el  25.9.2015, regula el procediment per obtenir els informes previstos en l'apartat 4 de l'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons el qual:

S’aproven els programes d’esport escolar de la Generalitat per als cursos 2015/16 i 2016/17

La RESOLUCIÓ PRE/2095/2015, de 16 de setembre,  publicada al DOGC núm. 6963 el 25.9.2015, defineix, actualitza i  regula per als cursos 2015-2016 i 2016-2017 els programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, que desenvolupa a través del Consell Català de l’Esport, mitjançant  els Jocs Esportius Escolars de Catalunya i el Pla Català d’Esport a l’Escola, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, 2013-2020.

Entre els objectius generals cercats es troben aquests:

S’han convocat proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats, nivells i/o cicles.

Per Resolució ENS/2067/2015, de 9 de setembre, publicada al DOGC Núm. 6961 de 22.9.2015, es convoquen proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats, nivells i/o cicles.

L’objectiu d’aquestes proves és demostrar que les persones aspirants posseeixen la condició física i les destreses específiques per poder cursar amb aprofitament els ensenyaments a què volen accedir.

Nova modificació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Ara respecte a l’obligació d´aprovar un percentatge mínim de contractes reservats als centres especials d’ocupació, empreses d’inserció o programes d'ocupació protegida

La Llei 31/2015, de 9 de setembre, modifica i actualitza la normativa en matèria d’autocupació  i estableix un seguit de mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social ( BOE Núm. 217 de 10.09.15)

Aprovació de l’organització del Registre del sector públic de Catalunya

L’ aprovació de l'organització del Registre del sector públic local de Catalunya s’ha fet per l’ORDRE GRI/280/2015, de 4 de setembre, (DOGC Núm. 6956 de  15.9.2015).

El registre està organitzat en dos seccions:

  • SECCIÓ 1 Ens locals
  • SECCIÓ 2 Altres ens dependents, adscrits o vinculats a ens locals

S’ha publicat al BOE el RD-Llei que, entre d’altres mesures, aprova la recuperació de part de la paga extraordinària dels empleats públics del 2012 i l’augment dels dies de permís

El Reial Decret-llei 10/2015, d’11 de setembre, “por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.” publicat al BOE Núm. 219 de 12-09-2015, ha aprovat un seguit de mesures en el sector públic, entre les que es poden ressenyar aquestes:

S’ha publicat al BOE la modificació parcial del Reglament General de la "Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" que afecta entre d'altres als criteris i mitjans per acreditar la solvència econòmica i la tècnica de les empreses

El Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, publicat al BOE Núm. 213 de 5 de setembre de 2015, modifica  alguns preceptes del Reglament General de la “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  

Entre les modificacions introduïdes per la citada norma, he triat com indicatives del nivell de la reforma  en el nostre àmbit aquestes:

La Generalitat aprova un Pla experimental per a la implantació del 1er cicle d’Educació Infantil en escoles rurals

L’Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, publicada en el DOGC Núm. 6951 de 7.9.2015 estableix el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

A partir del curs 2015-2016 el Pla experimental s’aplica a escoles rurals dels àmbits dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida i a les Terres de l’Ebre, i serà ampliable a altres Serveis Territorials que en manifestin la necessitat.