normativa

¿Com ens afecta la modificació de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor? II part

En relació a l’obligació continguda a la normativa de protecció jurídica del menor a la què feia referència en un apunt anterior (art.

¿Com ens afecta la modificació de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor?

En períodes com aquest on molts de vosaltres heu començat els tràmits administratius necessaris per a l’adjudicació o la contractació directa de persones i/o empreses perquè gestionin serveis i/o projectes que es faran realitat en el proper curs escolar en els nostres municipis, penso que pot ser útil fer memòria d’alguna de les últimes reformes normatives que poden afectar aquests processos.

El MECD crea el distintiu de qualitat: «SELLO VIDA SALUDABLE» de centres docents

L’Ordre ECD/2475/2015, de 19 de novembre del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  crea i regula el distintiu de qualitat:  «SELLO VIDA SALUDABLE»

Aprovació i publicació de diferents textos refosos de normativa relativa a RRHH

En el BOE  Núm. 261 de 31 d'octubre de 2015 s'han publicat:

El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s' aprova el text refós de la "Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" que trobareu en aquest enllaç : https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf

S'ha aprovat un nou text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

En el BOE Núm.255 del 24 d'octubre de 2015 ha sortit publicat el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors que ha estat aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d´octubre.

Cal tenir en compte que amb aquest RDL es substitueix l'anterior text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors que va ser aprovat fa 10 anys  mitjançant el RDL 1/1995, de 24 de març. Es palès que aquesta llei ha sofert moltes modificacions des d’aleshores.

S'ha aprovat el text refós de la “Ley de Empleo” de l’Estat Espanyol

En el BOE Núm.255 del 24 d'octubre de 2015 ha sortit publicat el Text Refós de la “Ley de Empleo”. Aquest text ha estat aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d´octubre, que integra degudament regularitzades, aclarides i harmonitzades, les lleis que han modificat  des de l’any 2003 la “Ley 56/2003, de 16 de desembre, de Empleo”

Més informació al portal BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11431.pdf

El Govern Espanyol aprova la llei que regula el règim jurídic del voluntariat que actua dins del seu àmbit competencial

En la línia iniciada pel Govern Espanyol amb l’aprovació, entre d’altres, de la “Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social” s’ha aprovat  la “Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado” publicada al  BOE Núm.247, de 15 d’octubre de 2015, amb un àmbit d’aplicació reduït, ja que només afecta:

S'obre el termini per sol·licitar subvenció per programacions d'arts escèniques i musicals pel curs escolar 2015/16 en els municipis on la Diputació no oferta Anem al Teatre

La Junta de Govern  de la Diputació de Barcelona de data 23 de setembre de 2015 (registre d'acords 514/15) va aprovar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars pel curs escolar 2015-2016, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, cofinançat per la Gerència de Serveis d'Educació de la Corporació.

Qui pot demanar-les:

S'han publicat al BOE la nova Llei de Procediment Administratiu i la que regirà el Sector Públic

El BOE de 2 d'octubre de 2015 acaba de publicar la reforma de la"Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas" que durant més de 20 anys ha regit el procediment administratiu.

La reforma s'articula en dos eixos fonamentals:

La Generalitat publicita el Programa «Erasmus+», d’educació, formació, joventut i esport de la Unió Europea així com la Guia per participar en la convocatòria 2015

L’ORDRE ENS/302/2015, de 16 de setembre,  ha estat publicada al DOGC Núm. 6967 d’1.10.2015.

Dóna publicitat del programa Erasmus+  així com de la convocatòria corresponent a l'any 2015. I s’encabeix dins del paquet de mesures de suport a la internacionalització, l’emprenedoria, la competitivitat i l’èxit escolar dels centres educatius de Catalunya