Aprovació d'una nova LOPD: la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals