El suport públic a la música a Catalunya: quintes disminuïdes i octaves baixes